Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 15 травня 2017р.№ 108–16/VII
Про затвердження Положення про старосту сіл Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади
Опубліковано 22 травня 2017

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «ро службу в органах місцевого самоврядування», у зв’язку набранням чинності 12.03.2017 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища» № 1848-VIII від 09.02.2017 р., необхідністю приведення у відповідність з нормами діючого законодавства та з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади, що увійшли до об’єднаної територіальної громади,  враховуючи рішення Лихівської селищної ради від 23.12.2016 року № 6–13 /VІІ «Про покладення обов`язків старости»,  висновок постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики,  с е л и щ н а     р а д а      в и р і ш и л а:

     1.Затвердити Положення про старосту сіл Лихівської селищної об`єднаної територіальної громади (додаток 1).

     2.Положення про старосту сіл  Лихівської селищної об`єднаної територіальної громади у новій редакції довести до відома в.о.старости Савченко Л.М.

      3.Визнати таким, що втратило чинність рішення першого пленарного засідання тринадцятої  сесії Лихівської  селищної ради від 23 грудня 2016 року №7-13/VII «Про затвердження Положення про старосту Лихівської селищної об`єднаної територіальної громади».

Селищний голова                                                                              ГОРБЕНКО Л.С.

                                      

                         

                                                                                                     Додаток

                                                                                                        до рішення селищнї ради                                                                      

                                                                                                   від  15 травня 2017 р.№ 108-16/VII

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ СІЛ  ЛИХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

 

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про старосту села (сіл), які увійшли до складу старостинського округу Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Регламенту селищної ради об’єднаної територіальної громади і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.2. Положення затверджується виключно на пленарних засіданнях селищної ради.

1.3. Старостинські округи утворюються виключно на пленарних засіданнях селищної ради.

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ

2.1.Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси сіл, що входять до відповідного старостинського округу і набуває свого статусу у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.2. Староста є членом виконавчого комітету селищної ради за посадою.

2.3. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами, а також цим Положенням.

  2.5. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ

3.1. Староста зобов`язаний:

1) представляти інтереси жителів відповідних сіл, у виконавчих органах селищної ради;

2) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

3) вирішувати за дорученням селищного голови або відповідної ради питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів;

4) забезпечувати ведення діловодства, обліку і звітності з передачею документів до архіву;

5) забезпечувати ведення обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на території відповідного старостинського округу;

6) проводити особистий прийом громадян відповідного старостинського округу, вести облік та контроль за розглядом і вживанням заходів за листами, скаргами і заявами громадян;

7) забезпечувати надання довідок, довідок – характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають на території відповідного старостинського округу, підготовку документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

 8) здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності Законами України, Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування.

9) сприяти жителям відповідних сіл, у підготовці документів, що подаються до органів ради;

 10) проводити контроль за дотриманням робочого розпорядку, виконанням обов'язків працівниками освіти та культури селищної ради відповідного старостинського округу;

11) шанобливо ставитися до жителів сіл відповідного старостинського округу та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;

12) здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком відповідного старостинського округу ;

13) здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів відповідного старостинського округу у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

14) недопускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

15) брати участь в організації виконання рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

16) брати участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

17) брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідних сіл та інформувати селищного голову, виконавчі органи селищної ради про його результати;

18) сприяти утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах);

організувати оповіщення та інформування мешканців населеного пункту про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації чи небезпечної події;

20)  негайно інформувати  керівника Ланки про виникнення на території села чи у суб’єкті господарювання небезпечної події чи надзвичайної ситуації;

21) знати всі джерела небезпеки на території старостинського округу:

- потенційно-небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки;

- будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації;

- суб’єкти господарювання з критичним станом виробничих фондів та порушенням умов експлуатації;

- гідротехнічні споруди;

- джерела іонізуючого випромінювання;

- неконтрольоване ввезення, зберігання та використання на території села  техногенно- небезпечних технологій, речовин, матеріалів;

- надмірне та неврегульоване накопичення побутових і промислових відходів, непридатних для використання засобів захисту рослин;

- об’єкти життєзабезпечення населення з порушенням умов експлуатації;

-  інші об’єкти, що можуть створити загрозу виникнення аварії;

22) вносити пропозиції  до  виконавчого комітету Лихівської селищної ради щодо створення програми запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути на території старостинського округу;

23) вести облік наявних захисних споруд ЦЗ, що знаходяться на території суб’єктів господарювання, та погребів, підвалів, льохів придатних для укриття, які перебувають у власності приватних господарств;

24) вести облік можливості укриття в захисних спорудах та найпростіших укриттях не тільки мешканців що проживають на території старостинського округу, а й евакуйованого населення з небезпечних районів;

25) подавати комісії з питань ТЕБ та НС визначений  порядок пристосування, утримання та використання найпростіших укриттів при виникненні надзвичайних ситуацій;

26) вести облік житлових приміщень, які придатні для розміщення евакуйованого населення із небезпечних районів;

27) здійснювати розрахунки щодо можливості життєзабезпечення евакуйованого населення, надавати такі розрахунки комісії з питань ТЕБ та НС ОТГ;

28) подавати комісії з питань ТЕБ та НС ОТГ кандидатуру для  призначення відповідальною особою з питань евакуації мешканців села, на яку буде покладено обов’язки щодо складання списків непрацюючого населення та розрахунки необхідного транспорту для його евакуації. Для зустрічі евакуйованого населення та його розселення визначити 2-3 особи, які зобов’язані знати місця його розселення;


29) надавати пропозиції комісії з питань ТЕБ та НС ОТГ щодо визначення порядку дотримання протиепідемічних, протиепізоотичних та протиепіфітотичних  заходів на території старостинського округу;

30) забезпечувати складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

31)  забезпечувати навчання непрацюючого населення села способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій шляхом розповсюдження у місцях масового перебування людей друкованої інформації про реальні загрози для мешканців сіл  та способи захисту від них;

32) приймати участь у підготовці та проведенні штабних тренувань керівного складу з питань цивільного захисту Ланки  Лихівської селищної  об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.

33) виконувати інші обов'язки, визначені діючим законодавством, цим Положенням, Регламентом селищної ради, актами органів селищної ради.

3.2. Староста має право:

1) брати участь у пленарних засіданнях селищної ради та засіданнях її постійних комісій;

2) на гарантований виступ на пленарних засіданнях селищної ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села;

3) вносити пропозиції до виконавчого комітету селищної ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

4) брати участь у підготовці проектів рішень селищної  ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

5) брати участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

6) отримувати від виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

7) викликати жителів відповідного старостинського округу до виконкому та ради;

8) погоджувати проекти рішень селищної ради, що стосуються майна відповідного старостинського округу;

 9)  здійснювати інші повноваження, визначені діючим законодавством.

10)  отримувати відомості від суб’єктів господарювання про організацію у них цивільного захисту, джерела небезпеки на об’єктах, які вони експлуатують, та зони максимального поширення вражаючих факторів при виникненні на них аварій;

11)  вносити пропозиції до виконавчого комітету  Лихівської селищної ради про виділення коштів з місцевого бюджету для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть статися на території села(сіл) негайно або протягом поточного року;

12)  отримувати відомості від керівників суб’єктів господарювання державної та приватної власності про характер та наслідки небезпечної події чи надзвичайної ситуації об’єктового рівня, що сталася у таких суб’єктах господарювання;

13) залучати активістів сіл для пропаганди серед його мешканців знань правил поведінки при виникненні небезпечних подій чи надзвичайних ситуацій у селі та на прилеглих до нього територіях.

IV. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ

4.1. Староста обирається жителями сіл, розташованих на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

4.2. Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України, мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку.

4.3. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування».

4.4. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні  селищної ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

4.5. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до селищної ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

 4.6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

 4.7. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", з особливостями, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування» не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

4.8. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости села за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 10 осіб;

4.9. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою.

4.10. Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв’язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії селищною радою більшістю голосів від її загального складу.

4.11 У разі звільнення з посади старости у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого призначає селищний голова. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до закону.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

5.1. Місце роботи старости визначається виконавчим комітетом ради. Режим роботи старости відповідає режиму роботи ради.

 5.2. Час особистого прийому жителів старостою встановлюється розпорядженням голови селищної ради.

5.3. Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету селищної ради.

VІ. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідних сіл, відповідальним – перед селищною радою.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради інформує раду про свою роботу;

6.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 Секретар селищної ради                                                              Т.Л.Сельніцька

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux