Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 26 травня 2022р.№ 2047-21/VІІІ
Про реорганізацію Біленщинського ліцею Лихівської селищної ради
Опубліковано 30 травня 2022 Керуючись підпунктом 30 пункту 1 статті 26, статтями 32, 60, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Господарського кодексу України, статтями 95, 172 Цивільного кодексу України, абзацом 5 пункту 2 статті 66 Закону України «Про освіту», з метою оптимізації мережі закладів освіти, економічного і раціонального використання бюджетних коштів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії з фінансово – економічних питань, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій селищна рада вирішила:

1.Реорганізувати Біленщинський ліцей Лихівської селищної ради шляхом призупинення діяльності дошкільного підрозділу та пониження ступеня у гімназію

2.Затвердити Статут Біленщинської гімназії  (додається).

3.Затвердити структуру, штатний розпис Біленщинської гімназії  (додається).

4.Директору  Біленщинського ліцею попередити працівників   про істотні зміни умов праці в результаті реорганізації ліцею  шляхом  призупинення діяльності дошкільного підрозділу та пониження ступеня з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з гуманітарних та соціально-культурних питань (КРИВЦУН).Селищний голова                                                                 Лариса САВЧЕНКО                                                                                                 

                                            
СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«БІЛЕНЩИНСЬКА ГІМНАЗІЯ

ЛИХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ
 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                              


                                                                                             Додаток

                                                                                       до рішення селищної ради

                                                                                       від  26  травня  2022 року

                                                                                       №  2047-21/VІІІ

 

 

І. Загальні положення

Біленщинська гімназія Лихівської селищної ради знаходиться у  власності  Лихівської селищної ради.

Повна назва українською мовою: Комунальний заклад «Біленщинська гімназія Лихівської селищної ради

Скорочена назва українською мовою: КЗ « Біленщинська гімназія».

Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 52113,  Дніпропетровська область,  Кам'янський  район, с. Біленщина, вул. Поштова, 1-а,

тел. 05651-64-4-48, ЄДРПОУ 34887670, ел. адреса bilenschyna_shkola@ukr.net

1.4. Комунальний заклад «Біленщинська гімназія Лихівської селищної ради» є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своїм найменуванням, ідентифікаційний номер.Заклад є неприбутк установою та не має на меті отримання доходу.

1.5.Засновником Біленщинської гімназії Лихівської територіальної громади є Лихівська селищна рада, а уповноваженим органом управління – відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Лихівської селищної ради.

1.6. Закладом провадиться освітня діяльність на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства.

          1.7. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової середньої освіти, всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей та ключових компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям та суспільству.

1.8. Головними завданнями закладу є:

створення умов для різнобічного розвитку здобувача освіти, формування

гармонійної особистості, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій

і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних

символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань,

наукового світогляду;

реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і

світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу,

людину і суспільство;

підготовка молоді до самовдосконалення, професійного самовизначення,

подальшої освіти і трудової діяльності.

1.9. Заклад забезпечує здобуття дошкільної, початкової та базової  середньої освіти. Освітній процес на цих рівнях організовується за циклами, визначеними законодавством, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти.

1.10. Діяльність закладу освіти будується на принципах доступності; гуманізму; незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; особистісно орієнтованого підходу до розвитку дитини, демократизації та гуманізації педагогічного процесу, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

          1.11. У Закладі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи педагогічних працівників , які затверджуються наказом керівника Закладу.

          1.12. У Закладі для здобувачів освіти 1-4 класів за письмовими зверненнями їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування здобувачів освіти із них здійснюється наказом керівника Закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

         1.13. Заклад за потреби утворює інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

1.14. Заклад у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, рішеннями органів виконавчої влади або уповноваженого нею органу управління освіти  цим Статутом.

1.15. Заклад самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.

1.16. Заклад несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою, суспільством і державою за:

‒ безпечні умови освітньої діяльності;

‒ дотримання Державних стандартів освіти;

‒ дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

‒ дотримання фінансової дисципліни;

‒ прозорість, інформаційну відкритість закладу.

          1.17. Мовою освітнього процесу Закладу є державна мова. Особам, які відносяться до національних меншин України, корінних народів України, гарантується право для здобуття загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини або мовою відповідного корінного народу.

          1.18.  Автономія Закладу визначається його правом:

брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

самостійно визначати форми, методи та засоби організації освітнього

процесу;

самостійно формувати освітню програму;

на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в

установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку Закладу;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними

інститутами, центрами професійного розвитку педагогічних працівників проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству;

визначати контингент учнів у відповідності та з урахуванням чинного

законодавства;

встановлювати різні форми морального і матеріального заохочення

учасникам освітнього процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, або

благодійні внески від юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у

порядку визначеному законодавством України;

бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним

законодавством та  даним Статутом.

1.19. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Закладу або штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

         1.20. Відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти покладається на засновника та керівника Закладу. Норми та порядок організації харчування здобувачів освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

1.21. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.


ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Заклад  планує  роботу відповідно до перспективного, річного плану.  У плані роботи відображаються найголовніші  питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.  

План роботи затверджується  педрадою  Закладу.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес в Закладі, є освітня програма (єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих Закладом,  для визначення результатів навчання здобувачів освіти, відповідно до Державного стандарту освіти), яка схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником.

Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт освіти відповідного рівня.

На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків.

2.3. Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і забезпечують  виконання освітніх  завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей здобувачів освіти.

2.4. Педагогічні працівники мають вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

          2.5. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань -1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи навчального закладу встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу освіти, який погоджується з органами Держпродспоживслужби України.

Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.      

 Тривалість уроків у закладі освіти становить: у 1-х класах -35 хвилин, у 2-4-х класах -40 хвилин, у 5-9-х–45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку форми організації освітнього процесу. Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом управління освіти та територіальними установами Держпродспоживслужби України.

 2.6. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором навчального  закладу.

Для учнів 5-9-х класів можливим є проведення спарених уроків з реалізації практичної складової навчальних програм (лабораторні, практичні, контрольні), розвитку зв’язного мовлення та технологій. 

2.7. Заклад освіти здійснює освітній процес за п’ятиденним робочим тижнем в різних формах навчання, або поєднуючи їх:

- інституційна ( очна (денна, вечірня) дистанційна, мережева);

- індивідуальна (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж.

.2.8   Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 2,5 до 6 років і розрахований на відкриття різновікових груп. 

2.9.   Наповнюваність групи дітьми становить:

•        Різновікова дошкільна група –   15 - 20 дітей.

2.10. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється гімназією протягом календарного року на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред'явити медичну довідку про стан здоров'я дитини.


2.11. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або їх осіб, які їх замінюють.

Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися (за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють) на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебуванні в дошкільному закладі

         2.13. Зарахування здобувачів освіти до початкової школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявністю вільних місць у відповідному класі. Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти проводиться наказом директора закладу освіти.

      2.14.    Для зарахування здобувачі освіти до закладу освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

        До першого класу зараховуються як правило діти з 6 (шести) років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

         2.15. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

        2.16. Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

        2.17. У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

       2.18. У разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).

         2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Домашні завдання здобувачам освіти перших класів не задаються.

         2.21. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

         2.22. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

         2.23. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

         2.24. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються МОН України.

         2.25. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

          Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

         2.26. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні базової загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством.           Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти. 

          Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

          В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

         2.27. Здобувачі початкової освіти, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідного інклюзивно-ресурсного центру. За висновками зазначеного центру такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

        2.28. Здобувачі початкової освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

         2.29. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють класним керівником.

         2.30. За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам видається відповідний документ: табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту. Зразки документів про базову  загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

         2.31. Випускникам закладу освіти ІІ ступеня, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

         2.32. Здобувачі освіти,які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад,змагань,можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»,медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні» у порядку,визначеним Міністерством освіти та науки України.

        2.33. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

         2.34. Виховання здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

         2.35. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

         2.36. Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер, крім закладів утворених релігійними організаціями. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти. У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою. Керівництву закладів освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями). Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

         2.37. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.


ІІІ. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу Закладу є учні, педагогічні працівники, бібліотекарі, соціальні педагоги, інші спеціалісти закладу відповідно до штатного розпису, керівники, асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 цього Закону), батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні Закладу освіти мають гарантоване право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

участь в різних видах освітньої, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;

перегляд результатів оцінювання освітніх  досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

трудову діяльність у позанавчальний час;

збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.


3.4. Учні закладу освіти зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій освітніми програмами та навчальними програмами  закладу освіти, його статутом;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.


3.5. Педагогічним працівником  може бути особа,   яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, з високими моральними якостями, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в  закладах системи загальної середньої освіти.

3.6.  Педагогічні працівники мають право на:

   захист професійної честі, гідності;

             академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

          проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

          виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії,  педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

          відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

             сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

   виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

   брати участь у роботі педагогічної ради;

використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог  Закону;

володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;


3.7. У  закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

3.8. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила  внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадові обов’язки, умови колективного договору (контракту) або за результатами  атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи  відповідно до чинного законодавства.

3.9. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

  захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3.10. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля,  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

забезпечувати дитину необхідними підручниками, посібниками, зошитами, картами, приладдям, шкільною та спортивною формою для якісної організації освітнього процесу;

   дотримуватися статутних вимог щодо зовнішнього вигляду дитини;

   забезпечувати щоденне відвідування дитиною школи, пред’являти на вимогу класного керівника документи про причини пропусків занять дитиною;

  створювати дитині умови для навчання та відпочинку.

3.11. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, своїх  обов'язків, передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.12. Представники громадськості мають право:

   обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в  закладі освіти;

   керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

   сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню  закладу освіти;

   проводити консультації для педагогічних працівників;

   брати участь в організації освітнього  процесу.

3.13. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися статуту закладу освіти, виконувати накази та розпорядження керівника  закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління закладом освіти

4.1. Управління діяльністю закладу освіти здійснює відділ  освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Лихівської селищної ради.

Безпосереднє керівництво Закладом здійснює директор.

          Директором  може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

          4.2. Директор закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

Керівник Закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника Закладу вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники Засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів Закладу та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти громади. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Положення про конкурс на посаду керівника Закладу розробляє та затверджує Засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

      4.3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

‒ організовує діяльність закладу освіти;

‒ вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

‒ призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;

‒ забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

‒ забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

‒ забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

‒ забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

‒ сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

‒ сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

‒ здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

        4.4. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

        4.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

       4.6. Педагогічна рада закладу освіти:

‒ планує роботу закладу;

‒ схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

‒ формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

‒ розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

‒ приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

‒ обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

‒ розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

‒ ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

‒ розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

‒ має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

‒ розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень. Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

       4.7.У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

‒ органи самоврядування працівників закладу освіти;

‒ органи самоврядування здобувачів освіти;

‒ органи батьківського самоврядування;

‒ інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

        4.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти,що скликаються не менш як один раз на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

учнів закладу - класними зборами;

‒ батьків - класними батьківськими зборами.

4.9. У закладі освіти за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів створюється і діє піклувальна (наглядова) рада закладу освіти. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.10.Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та цим Статутом. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

4.11.Наглядова (піклувальна) рада має право:

‒ брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

‒ сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

‒ аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

‒ контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

‒ вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

‒ здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

 

VПрозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

5.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

5.2. Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

‒ ліцензії на провадження освітньої діяльності;

‒ сертифікати про акредитацію освітніх програм;

‒ структура та органи управління закладом освіти;

‒ кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

‒ освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

‒ територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

‒ фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

‒ мова (мови) освітнього процесу;

‒ наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

‒ матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

‒ результати моніторингу якості освіти;

‒ річний звіт про діяльність закладу освіти;

‒ правила прийому до закладу освіти;

‒ умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

‒ перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

‒ інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

5.3. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

 

VІ . Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність закладу освіти

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

6.2. Майно закладу освіти перебуває у комунальній власності Лихівської селищної ради і закріплено за ним на правах оперативного управління.

6.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.4. Об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

6.5. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.6. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

6.7. Джерелами фінансування закладу освіти є:

‒ кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними Державними стандартами загальної середньої освіти;

‒ кошти, отримані за надання платних послуг;

‒ доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

‒ благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

‒ інші джерела, не заборонені законодавством.

6.8.Заклад освіти є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.9. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства України. За рішенням керівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію. У разі самостійного ведення бухгалтерського обліку у закладі  освіти утворюється бухгалтерська служба,яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податкового кодексу України, Положення про бухгалтерську службу закладу освіти, затвердженого директором.

6.10. Штатний розпис закладу освіти затверджуються керівником закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проєктів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з іншими закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. Контроль за діяльністю  закладу освіти

8.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

8.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради закладу освіти у випадках передбачених чинним законодавством.

8.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

8.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит

8.6.Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

8.7. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа (управління освіти):

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів заклад освіти;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти.

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.


ІХ. Реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) закладу освіти

        9.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) закладу освіти приймається Лихівською селищною радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

       9.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу освіти її працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.


Секретар Лихівської селищної ради                                                Л.МОЦЯК     

                                                                                         Додаток 2

 

до рішення  селищної ради

від 26.05.2022року № 2047- 21/VІІІ


Структура та загальна чисельність працівників комунального закладу «Біленщинська гімназія»   Лихівської селищної ради»

 


з/п


Назва посади

  Кількість      

штатних  одиниць

1

Директор

1

2

Заступник директора з навчально-виховної роботи

0,5

3

Вчитель

14

4

Педагог організатор

0,5

7

Вихователь групи продовженого дня

1,5

9

Завідувач бібліотекою

0,5

10

Сестра медична

0,25

11

Двірник-садівник

1

13

Робітник

1

15

Кухар

 0,5

16

Підсобний робітник

0,25

17

Прибиральник службових приміщень

3,75

18

Водій автотранспортних засобів

1

19

Сторож нічний

 1,75

20

Кочегар сезонний


1,5

21

Кочегар круглорічний


1


РАЗОМ:

32,75

                                                      

Секретар селищної ради                                                 Л.МОЦЯК

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux