Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Проекти рішень
від 20 квітня 2021р.№ 
Про створення комунального підприємства Лихівської селищної ради «Господар»
Опубліковано 20 квітня 2021

 

Відповідно до ст.ст. 26, 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» селищна рада вирішила

1. Створити комунальне підприємство Лихівської селищної ради «Господар».

2. Затвердити Статут комунального підприємства Лихівської селищної ради «Господар» (додається).

          3. Заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Набоці Ю.М.. забезпечити здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації комунального підприємства Лихівської селищної ради «Господар» в порядку, установленому чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, комунальної власності, житлово – комунального господарства, транспорту та благоустрою ( ПЕТРУША)Селищний голова                                                Лариса САВЧЕНКО


                                                                                                                    


 

                                                                                                       


                                                                           

                                                                                                      

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

                           «ГОСПОДАР»

ЛИХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ПЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Комунальне підприємство «ГОСПОДАР» Лихівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області (далі — Підприємство) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення шостої сесії VIII скликання Лихівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області на базі відокремленої частини комунальної власності Лихівської територіальної громади.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Господарським та Цивільним кодексами України, рішеннями Лихівської селищної ради та виконкому Лихівської селищної ради, розпорядженнями голови Лихівської селищної ради та цим Статутом, який затверджується Засновником.

Засновником та власником Підприємства є Лихівська територіальна громада в особі Лихівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області (далі – Засновник), код ЄДРПОУ 04338523, місцезнаходження: 52120, Україна, Дніпропетровська область, П’ятихатський район, смт. Лихівка, вулиця Центральна, будинок, 3.

Повне найменування Підприємства:

- українською мовою — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОСПОДАР        Скорочене найменування Підприємства:

- українською мовою -                   КП «ГОСПОДАР»


Місцезнаходження Підприємства: 52120, Україна, Дніпропетровська область, П’ятихатський район, смт. Лихівка, вулиця Тараса Шевченка, будинок, 1.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство створюється на невизначений термін.

Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника та його виконавчих органів, а Засновник та його виконавчі органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, встановлених законодавством. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Підприємства, як і Підприємство не відповідає по зобов'язаннях держави та її органів.


ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним комерційним і здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування, власного комерційного ризику, вільного найму працівників та з метою отримання прибутку. 

Підприємство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак, знак для товарів і послуг, веде бухгалтерський і податковий облік; надає органу статистики статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.

Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення Підприємства.

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом та відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

Підприємство має право укладати договори та угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, вступати у зобов’язання, бути позивачем і відповідачем, третьою особою у судах та третейських судах, укладати мирові угоди від свого імені.

Підприємство самостійно обирає шляхи досягнення статутної мети та здійснює планування своєї діяльності.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов цивільних та господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

Підприємство реалізує продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами  України – за державними цінами і тарифами.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою Засновника.

Підприємство  за погодженням із Засновником  згідно з вимогами чинного законодавства України:

визначає форми, види, системи та розміри оплати праці;

затверджує штатний розпис та організаційну структуру Підприємства,

встановлює технічно обґрунтовані норми праці;

визначає внутрішній трудовий розпорядок на Підприємстві;

Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються окремими трудовими договорами  відповідно до норм чинного законодавства України.

Підприємство має право за погодженням із Засновником утворювати в установленому законодавством порядку на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також дочірні підприємства. Дочірні підприємства є юридичними особами  і діють на підставі статутів, затверджених Засновником. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами і діють від імені Підприємства на підставі відповідних положень, затверджених Засновником.

Підприємство має право на недоторканність ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати підприємству.

Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

Засновник гарантує додержання всіх прав та законних інтересів Підприємства, яке при здійсненні своєї статутної діяльності має право самостійно приймати рішення, що не віднесені до компетенції Засновника і не суперечать чинному законодавству України.

Підприємство може на добровільних засадах брати участь у формуванні цільових фондів Засновника.

Підприємство за рішенням Засновника має право на добровільних засадах об’єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з підприємствами, установами та організаціями України та інших держав, створювати на території України та за її межами разом з іншими юридичними та фізичними особами підприємства будь-яких організаційних форм, може об’єднуватись з іншими підприємствами в асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об’єднання.


3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство створене з метою задоволення суспільних та господарських потреб шляхом систематичного здійснення виробничої і господарської діяльності в порядку, визначеному законодавством України, та отримання прибутку. Для досягнення мети своєї діяльності Підприємство має право вчиняти будь-які дії, укладати будь-які договори, контракти, угоди (у тому числі зовнішньоекономічні), що не заборонені чинним законодавством.

Предметом діяльності Підприємство є господарська діяльність, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, яка не суперечить чинному законодавству України.

Відповідно до предмета та мети створення і діяльності Підприємство здійснює такі види діяльності:

У сфері сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних із ними послуг:

вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

вирощування, тютюну, прядивних культур, тропічних і субтропічних фруктів, цитрусових, винограду;

вирощування зерняткових і кісточкових фруктів, ягід, горіхів, інших фруктів, олійних плодів, культур для виробництва напоїв, пряних, ароматичних і лікарських культур;

вирощування інших однорічних, дворічних, багаторічних культур;

відтворення рослин;

розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби, коней та інших тварин родини конячих, овець і кіз, свиней, свійської птиці, інших тварин;

змішане сільське господарство;

допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність, оброблення насіння для відтворення;

допоміжна діяльність у рослинництві та тваринництві;

мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг;

лісове господарство, лісозаготівлі, лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, збирання дикорослих не деревних продуктів, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

рибне господарство, прісноводне рибальство;

рибництво (аквакультура), прісноводне рибництво (аквакультура). 

У сфері переробної промисловості:

виробництво харчових продуктів, виробництво м’яса та м’ясних продуктів, перероблення та консервування фруктів і овочів, виробництво фруктових і овочевих соків, інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;

перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;

виробництво олії та тваринних жирів, маргарину і подібних харчових жирів;

виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів;

виробництво молочних продуктів, перероблення молока, виробництво масла та сиру, виробництво морозива;

виробництво готових кормів для тварин;

виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання,  виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;

виробництво готової їжі та страв;

виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;

виробництво безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

виробництво солоду;

виробництво інших текстильних виробів; виробництво інших текстильних виробів технічного і промислового призначення, виробництво готових текстильних виробів, крім одягу, виробництво трикотажного полотна, килимів і килимових виробів, канатів, мотузок, шпагату та сіток; виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, окрім одягу, виробництво інших текстильних виробів;

виробництво одягу, виробництво одягу зі шкіри, іншого одягу й аксесуарів, робочого одягу, спіднього одягу, іншого верхнього одягу, виробів із хутра, трикотажного та в’язаного одягу; виробництво панчішно-шкарпеткових виробів, іншого трикотажного та в’язаного одягу;

виробництво взуття, дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра;

виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону;

виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів;

виробництво інших виробів з деревини, щитового паркету, дерев’яної тари

лісопильне та стругацьке виробництво;

виробництво паперу та паперових виробів, гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;

виробництво паперової маси, паперу та картону, виготовлення виробів з паперу та картону;

виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів;

різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;

виробництво вапна, цементу та гіпсових сумішей;

виробництво бетонних розчинів, готових для використання; виготовлення виробів з гіпсу для будівництва;

виробництво сухих будівельних сумішей;

виготовлення виробів із бетону для виробництва; виготовлення виробів із волокнистого цементу; виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу;

виробництво вогнетривких виробів;

виробництво будівельних матеріалів із глини; виробництво керамічних плиток і плит; виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;

виробництво готових металевих виробів; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

виробництво столових приборів, замків і дверних петель; виробництво інструментів, металевих ручних інструментів, металевих виробів загального призначення;

оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів;

виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; виробництво металевих дверей і вікон;

виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;

виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;

виробництво інших готових металевих виробів; виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів; виробництво легких металевих паковань; виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;

виробництво обладнання зв’язку;

виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення;

;

виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;

виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів; виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;

виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок;

виробництво меблів; виробництво меблів для офісу і підприємств торгівлі; виробництво кухонних меблів, інших меблів; виробництво матраців;

виробництво ювелірних і подібних виробів; виробництво біжутерії та подібних виробів; виробництво музичних інструментів, спортивних товарів, ігор та іграшок;

виробництво мітел і щіток; виробництво іншої продукції;

ремонт і монтаж машин і устаткування;

ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;

ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;

ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів та інших машин і устаткування; 

установлення та монтаж машин і устаткування;

У сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів:

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;

торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; торгівля іншими автотранспортними засобами;

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

оптова і роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;

діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;

діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;

оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

оптова торгівля квітами та рослинами;

оптова торгівля живими тваринами;

оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою;

оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

оптова торгівля фруктами і овочами;

оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами;

оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

оптова торгівля напоями;

оптова торгівля тютюновими виробами;

оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;

оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;

неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

оптова торгівля товарами господарського призначення;

оптова торгівля текстильними товарами;

оптова торгівля одягом і взуттям;

оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;

оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;

оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;

оптова торгівля фармацевтичними товарами;

оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;

оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;

оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням;

оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;

оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;

оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням;

оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;

оптова торгівля офісними меблями, іншими офісними машинами й устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням;

інші види спеціалізованої оптової торгівлі;

оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;

оптова торгівля хімічними продуктами, іншими проміжними продуктами;

оптова торгівля відходами та брухтом;

неспеціалізована оптова торгівля;

роздрібна торгівля, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;

;

роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля спортивним інвентарем в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля одягом, взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям, іншими товарами;

роздрібна торгівля поза магазинами; роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

У сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:

-

- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

У сфері водопостачання; каналізації, поводження з відходами:

- забір, очищення та постачання води;

- каналізація, відведення й очищення стічних вод;

- відновлення матеріалів; демонтаж (розбирання) машин і устаткування;

- відновлення відсортованих відходів;

- оброблення та видалення безпечних та небезпечних відходів;

- збирання безпечних та небезпечних відходів;

- інша діяльність щодо поводження з відходами;

У сфері будівництва:

- організація будівництва будівель;

- будівництво житлових і нежитлових будівель;

- будівництво споруд, доріг;

- будівництво комунікацій, трубопроводів, споруд електропостачання та телекомунікацій;

- спеціалізовані будівельні роботи; знесення; підготовчі роботи на будівельному майданчику; розвідувальне буріння;

- електромонтажні роботи; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; інші будівельно-монтажні роботи;

- роботи із завершення будівництва; установлення столярних виробів; покриття підлоги і облицювання стін; штукатурні роботи; малярні роботи та скління; інші роботи із завершення будівництва;

- покрівельні роботи; інші спеціалізовані будівельні роботи;

У сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності:

- надання послуг таксі;

- вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей (переїзду);

- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту; допоміжне обслуговування наземного транспорту;

- транспортне оброблення вантажів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

- поштова та кур’єрська діяльність; інша поштова та кур’єрська діяльність;

3.3.8. У сфері операцій з нерухомим майном:

- купівля та продаж власного нерухомого майна;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; агентства нерухомості; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

3.3.9. У сфері професійної, наукової та технічної діяльності:

- діяльність у сфері права;

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;

- діяльність у сфері зв’язків з громадськістю;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку; рекламні агентства; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; дослідження кон’юнктури ринку і виявлення громадської думки;

- інша професійна, наукова та технічна діяльність;

- спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу; 

- ветеринарна діяльність;

3.3.10. У сфері адміністративного та допоміжного обслуговування:

- оренда, прокат і лізинг; надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду вантажних автомобілів;

- прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку; прокат товарів для спорту і відпочинку; прокат відеозаписів і дисків; прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

- надання в оренду сільськогосподарських, будівельних машин і устаткування;

- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп’ютери;

- діяльність із працевлаштування; діяльність агентств із працевлаштування та агентств тимчасового працевлаштування; інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;

- обслуговування будинків і територій; комплексне обслуговування об’єктів; діяльність із прибирання; загальне прибирання будинків; інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів; інші види діяльності з прибирання;

- надання ландшафтних послуг;  

- адміністративна та допоміжна офісна діяльність; надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

- фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; діяльність телефонних центрів; організування конгресів і торговельних виставок;

- надання допоміжних комерційних послуг;

3.3.11. У сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги:

- надання послуг догляду із забезпеченням проживання; діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію, для осіб похилого віку та інвалідів;

- надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;

- денний догляд за дітьми;

- надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання;

3.3.12. У сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку:

- діяльність у сфері творчості, мистецтва і розваг;

- театральна та концертна діяльність;

- діяльність із підтримання театральних і концертних заходів;

- функціонування театральних і концертних залів, бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;

- діяльність з охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури;

- функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників;

- діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;

- функціонування спортивних споруд; діяльність спортивних клубів, фітнес-центрів; інша діяльність у сфері спорту;

- організація відпочинку і розваг;

- функціонування атракціонів і тематичних парків;

- організація інших видів відпочинку та розваг;

3.3.13. У сфері інформації та телекомунікації:

надання інформаційних послуг; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг; діяльність інформаційних агентств;

3.3.14. Надання інших видів послуг:

- ремонт комп’ютерів, обладнання зв’язку, периферійного устаткування, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

- ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення;ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;

- ремонт взуття, шкіряних виробів, меблів, домашнього начиння, годинників, ювелірних виробів, інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

- надання інших індивідуальних послуг;

- прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

- надання послуг перукарнями та салонами краси;

- організація поховань і надання суміжних послуг;

- діяльність із забезпечення фізичного комфорту;

- ремонт автомобільних доріг комунальної власності;

- інші види діяльності, не заборонені чинним  законодавством.          

У випадках, передбачених законодавством України, Підприємство здійснює відповідні види діяльності лише після одержання спеціальних дозволів (ліцензій).

При здійсненні господарської діяльності Підприємство забезпечує виконання санітарних вимог, норм техніки безпеки і охорони праці, протипожежної та екологічної безпеки, а також інших державних норм та стандартів.

Підприємство має право на комерційну таємницю Підприємства, тобто зберігати у таємниці дані, зв’язані з виробництвом, технологічною інформацією, керуванням, фінансами й іншою діяльністю. Склад і обсяг даних, що складають комерційну таємницю, визначається керівником Підприємства. Відповідальність за розголошення комерційної таємниці передбачається законодавством України.

Підприємство здійснює бухгалтерський облік, розробляє і затверджує фінансові  плани, подає на затвердження  тарифи на послуги з тепловодопостачання  та  водовідведення.

Підприємство надає послуги, реалізує товари за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі в порядку, визначеному законодавством.


МАЙНО ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 Майно Підприємства складають основні та оборотні засоби, а також інші активи і цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Майно Підприємства перебуває у комунальній власності Лихівської територіальної громади і закріплюється за Підприємством на праві повного господарського відання. Реалізуючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається майном за погодженням із Засновником, при цьому вчиняє дії, які не суперечать вимогам чинного законодавства, цього Статуту. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

Перелік майна, що закріплюється за Підприємством на праві господарського відання, визначається виключно Засновником і може ним змінюватися.

Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить йому на праві господарського відання і є комунальною власністю і належить Лихівській територіальній громаді.

Підприємство є балансоутримувачем майна, переданого йому Засновником, має право на одержання доходів від здійснення передбачених Статутом видів діяльності, іншого майна, набутого на підставах, визначених законодавством України.

Передавати під заставу майнові об'єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за рішенням Засновника.

За погодженням із Засновником Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до вимог чинного законодавства громадянам, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності устаткування, транспортні засоби, приміщення та інше індивідуально визначене майно. Відчуження та здача в оренду нерухомого майна здійснюється лише за рішенням Засновника та відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам або громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю Лихівської

територіальної громади, за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється з дозволу Засновника у порядку, що встановлений Лихівською селищною радою. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачений чинним законодавством.

Джерелами формування майна Підприємства є:

плата за користування житлово-комунальними послугами;

грошові та матеріальні внески, майно, передане Засновником;

доходи, одержані від реалізації продукції і послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

кредити банківських установ, інших кредиторів;

безоплатні внески і благодійні пожертвування підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадян;

капітальні вкладення та дотації з бюджету;

майно, придбане у інших юридичних та фізичних осіб;

доходи від цінних паперів;

дотації, субсидії та інші надходження з місцевих або державного бюджетів;

створення нового майна в процесі господарської діяльності  Підприємства;

інші надходження, джерела формування яких не суперечить законодавству України.

 Підприємство вільне у виборі джерел формування свого майна.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що перебуває у господарському віданні Підприємства або передане йому у користування, несе Підприємство.

Підприємство несе відповідальність за збереження та ефективне використання комунального майна.

Підприємство здійснює володіння, користування та розпорядження майном відповідно до мети діяльності в порядку, визначеному законодавством.

Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

Підприємство має право на одержання дотацій на покриття витрат, пов’язаних з соціальним замовленням Засновника.

Для забезпечення діяльності Підприємства створюється Статутний капітал за рахунок майнового внеску Засновника, що вноситься грошовими коштами в порядку, визначеному чинним законодавством, і складає 100,0 тис. грн. 00 коп., що становить 100% Статутного капіталу Підприємства.

Статутний капітал Підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації Підприємства.

Рішення щодо зміни розміру Статутного капіталу Підприємства приймається Засновником.

Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються у встановленому законодавством порядку.


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство має право:

Самостійно планувати, організовувати та здійснювати свою оперативну та фінансово-господарську діяльність згідно із цим Статутом та законодавством України, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

Визначати самостійно в межах своєї діяльності взаємовідносини з юридичними та фізичними особами.

Самостійно  виготовляти,  реалізовувати  продукцію,  надавати  послуги.

Розпоряджатися одержаним доходом (прибутком), що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення Підприємства.

 За погодженням із Засновником, визначати розміри та порядок оплати праці, систему її організації, правила внутрішнього трудового розпорядку у відповідності з чинним законодавством. Формувати структуру управління та штатний розклад Підприємства у межах нормативної чисельності.

Організовувати роботу з нормування праці, встановлювати технічно обґрунтовані норми праці на Підприємстві та його відокремлених підрозділах, переглядати їх.

Відкривати поточні та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій у банківських установах за погодженням із Засновником.

Надавати послуги за договірними цінами і тарифами, а у випадках, передбачених законодавством, – за державними та регульованими цінами.

        5.1.10.        Від свого імені, за згодою Засновника, набувати майно.

5.1.11.Укладати господарські договори (контракти) з державними, колективними, іншими організаціями і окремими фізичними особами на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) та її реалізацію на договірних умовах.

5.1.12.Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка відповідає меті та предмету діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

Взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, юридичними та фізичними особами.

Проводити науково-практичні конференції, наукові зустрічі та інші публічні заходи.

Користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством України.

Підприємство зобов'язане:

Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України, рішень Засновника та цього Статуту.

Забезпечувати виконання робіт (надання послуг) відповідно до цього Статуту в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам та укладеним договорам.

При визначенні стратегії фінансово-господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні або комунальні контракти і державні або комунальні замовлення та інші договірні зобов'язання. Доведені у встановленому порядку державні або комунальні контракти і державні або комунальні замовлення є обов'язковими до виконання.

Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів згідно з законодавством України.

Забезпечувати цільове використання закріпленого за Підприємством майна та виділених бюджетних коштів.

Утримувати і зберігати майно, що закріплене за Підприємством на праві господарського відання, в належному стані.

Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки на виробництві.

Вживати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства.

Здійснювати своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства та вживати заходи з удосконалення оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства.

Безперешкодно допускати представника Засновника або представника виконавчого органу, уповноваженого Засновником, на територію Підприємства.

Надавати будь-яку необхідну інформацію на вимогу та в термін, передбачений Засновником або виконавчим органом, уповноваженим Засновником.

Своєчасно здійснювати розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг.

Здійснювати оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести статистичну звітність згідно діючого законодавства.

Здійснювати утримання, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів та якнайкраще забезпечувати введення в дію придбаного обладнання.

Здійснювати закупівлю необхідних матеріальних ресурсів у громадян, організацій, установ та суб'єктів підприємницької діяльності.

Забезпечувати виробництво та поставку продукції, товарів, робіт, послуг відповідно до державного або комунального контракту і державного або комунального замовлення, укладених договорів.

Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У встановлені терміни та визначеному порядку надавати державним контролюючим органам звіти та інформацію щодо результатів господарської діяльності Підприємства.

Розробляти і подавати на погодження та затвердження Засновнику плани і показники виробничо-господарської діяльності Підприємства.


УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Відносини Лихівської селищної ради, виконавчого комітету Лихівської селищної ради та селищного голови з Підприємством будуються на засадах підпорядкованості Підприємства, його підзвітності та підконтрольності органу місцевого самоврядування.

Вищим органом управління Підприємством є Засновник — Лихівська територіальна громада в особі Лихівської селищної ради.

Засновник має право делегувати низку повноважень щодо управління Підприємством виконавчому комітету Лихівської селищної ради.

 Засновник або уповноважений ним виконавчий орган здійснюють управління Підприємством шляхом прийняття ними відповідних розпорядчих актів.

До компетенції Засновника відносяться:

визначення основних напрямів діяльності Підприємства, затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання;

затвердження результатів діяльності Підприємства за рік або інший період;

затвердження Статуту Підприємства, внесення змін та доповнень до нього;

прийняття рішення щодо зміни розміру Статутного капіталу Підприємства; затвердження грошової оцінки негрошового вкладу до Статутного капіталу;

призначення на посаду та звільнення з посади директора Підприємства; встановлення розміру винагороди директору  Підприємства;

визначення форм контролю та нагляду за діяльністю директора Підприємства;

створення інших органів Підприємства, визначення порядку їх діяльності;

встановлення для Підприємства розміру обов’язкової частки відрахування до бюджету селищної ради;

скасування адміністративно-розпорядчих актів Підприємства, якщо вони не відповідають чинному законодавству України або порушують права споживачів послуг  Підприємства;

прийняття рішення щодо передачі у повне господарське відання Підприємства відповідного комунального майна, що є власністю Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади;

прийняття рішення щодо відчуження майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;

погодження передачі в оренду та умови договорів оренди майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;

надання дозволу на списання майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;

встановлення показників ефективності використання майна і прибутку, заслуховування звіту директора про результати виконання показників;

погодження тарифів на послуги, що реалізуються Підприємством;

затвердження штатного розпису Підприємства, системи оплати праці, фонду оплати праці, винагороди, преміювання та інших виплат;

призначення та проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства;

прийняття рішень про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення Підприємством господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов'язання, предметом яких є майно, роботи, послуги чи сума коштів, вартість яких перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України;

прийняття рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів, укладення договорів застави, іпотеки, концесії, лізингу, угод про спільну діяльність та внесення до них змін;

прийняття рішення щодо порядку розподілу чистого прибутку Підприємства;

визначення умов та оплати праці, заходів заохочення директора Підприємства;

прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Підприємства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Підприємства, порядку розпорядження майном Підприємства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, у разі його ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу Підприємства;

прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та затвердження їх статутів, затвердження положень про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні підрозділи Підприємства, які створюються відповідно до діючого законодавства;

здійснення контролю за використанням та збереженням майна Підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України;

здійснення інших повноважень, пов'язаних з діяльністю Підприємства та передбачених чинним законодавством України, рішеннями Лихівської селищної ради та цим Статутом.

Поточне та оперативне управління діяльністю Підприємства здійснює Директор Підприємства, який виконує свої функції на засадах єдиноначальності.

Відповідно до своїх повноважень Директор Підприємства:

здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Підприємства;

самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до повноважень Засновника;

має право підписувати фінансово-господарські, розрахункові, касові та інші документи, відкривати та закривати банківські та інші рахунки; розпоряджатися банківським та іншими рахунками;

забезпечує  реалізацію  рішень Засновника та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань;

подає на затвердження Засновнику проєкти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання;

без довіреності (доручення) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних, іноземних підприємствах та організаціях, установах, у відносинах з фізичними особами, в органах влади і місцевого самоврядування, судових органах;

видає довіреності від імені Підприємства;

видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками Підприємства;

веде переговори і укладає від імені Підприємства договори та вчиняє будь-які інші правочини (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законом);

розробляє штатний розпис та надає його на погодження Засновнику;

розпоряджається в межах своїх повноважень майном Підприємства, у тому числі і його коштами, відповідно до чинного законодавства та норм цього Статуту;

не рідше одного разу на рік подає на розгляд Засновника звіт про роботу Підприємства;

здійснює  облік  та  внутрішній  контроль господарської  діяльності  Підприємства;

затверджує інструкції та інші внутрішні документи Підприємства;

вирішує  питання  поточної  роботи  структурних  підрозділів,  філій, представництв;

розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження під час вирішення питань діяльності Підприємства;

здійснює прийом, звільнення, переведення, переміщення та скорочення працівників Підприємства;

вживає заходи щодо забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами, безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу квартальної та річної фінансової звітності; несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства;

забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за який несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством;

розпоряджається коштами та майном Підприємства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законом;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку на Підприємстві, встановлює змінність роботи, обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Підприємства;

забезпечує вжиття заходів з мобілізаційної підготовки;

забезпечує дотримання норм пожежної безпеки, дотримання санітарних та екологічних норм і правил, трудового законодавства України;

організовує бухгалтерський облік та звітність Підприємства в установленому порядку;

вживає заходи заохочення i накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства; здійснює притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

забезпечує збереження та ефективне використання майна Підприємства;  несе персональну відповідальність за збереження та ефективне використання комунального майна;

організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань Підприємства;

звітує перед Засновником або уповноваженим ним органом з питань діяльності Підприємства;

забезпечує захист відомостей, що становлять державну, службову та комерційну таємницю;

затверджує посадові інструкції працівників Підприємства;

вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником, іншим державним органом або органом місцевого самоврядування.

укладає зовнішньоекономічні угоди, договори позики, позички, користування/оренди, угоди з навчання персоналу на платній основі, зміни до них;

приймає рішення про укладання мирових угод у суді, угод про прощення боргу;

вирішує питання списання безнадійної заборгованості;

вчиняє значні господарські зобов'язання, предметом яких є майно, роботи, послуги чи сума коштів, вартість яких становить від двадцяти п'яти відсотків (включно) вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та господарські зобов'язання, щодо яких є заінтересованість;

укладає правочини щодо одержання позик і кредитів (в т. ч. під заставу майна Підприємства).

Директор Підприємства призначається на посаду Засновником із укладанням з ним трудового контракту, який від імені Засновника підписує голова Лихівської селищної ради. У трудовому контракті визначаються посадові обов’язки та умови праці директора.

Трудовий контракт повинен передбачати відповідальність директора за шкоду, заподіяну ним Підприємству та встановлювати, що рішення Засновника про звільнення директора є додатковою підставою для дострокового припинення дії такого трудового контракту.

При необхідності на Підприємстві наказом директора можуть призначатися заступники директора.

Кандидатури на посаду заступників директора попередньо погоджуються ним із Засновником. У випадку тимчасової відсутності директора чи його тимчасової непрацездатності директор своїм наказом покладає виконання обов’язків директора на одного зі своїх заступників або іншого працівника Підприємства.

Директор приймає рішення в межах своєї компетенції одноособово і у разі необхідності  видає відповідні накази, розпорядження тощо.

Здійснюючи свої повноваження, Директор зобов’язаний діяти добросовісно і розумно в інтересах Підприємства.

Розпорядженням селищного голови призначається виконуючий обов’язки директора у випадку звільнення директора Підприємства і до призначення нового директора Підприємства у встановленому порядку.

Директор Підприємства є підзвітним Засновнику. Директор подає в установленому порядку Засновнику квартальну та річну фінансову звітність Підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану Підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

У разі зміни директора обов’язковим є проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Директор несе відповідальність перед Підприємством за збитки, заподіяні Підприємству своїми винними діями або бездіяльністю.

Директор несе відповідальність, передбачену законодавством, за порушення кредитно-розрахункової та податкової дисципліни, санітарних норм, правил, вимог щодо якості продукції та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення господарської діяльності.

Трудовий колектив Підприємства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

Трудові відносини колективу регулюються чинним законодавством та внутрішніми документами Підприємства.

Повноваження трудового колективу Підприємства реалізується загальними зборами членів трудового колективу та їх виборним органом.

Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті в установленому порядку та не суперечать чинному законодавству, розглядаються директором та реалізуються ним у вигляді розпорядчих актів.

Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються директором Підприємства за участю членів трудового колективу Підприємства та /або/ органів колективного самоврядування Підприємства і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини членів трудового колективу Підприємства з Підприємством.

Право укладання колективного договору від імені Засновника надається директору Підприємства за погодженням із Засновником, а від імені членів трудового колективу Підприємства – органам колективного самоврядування Підприємства.

Працівники Підприємства призначаються на посади наказом директора Підприємства.

Накази, розпорядження, доручення, вказівки директора обов’язкові для всіх працівників Підприємства.

Розпорядження заступників директора, керівників структурних підрозділів, управлінь, відділів обов’язкові для підлеглих їм працівників.


ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ  

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності та залишається у повному його розпорядженні після:

- покриття матеріальних та прирівняних витрат;

- витрат на оплату праці;

- сплати відсотків за кредитами банків та за облігаціями;

- внесення до бюджету передбачених законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Засновник має право прийняти рішення про направлення прибутку на поповнення обігових коштів та/або розвиток матеріально-виробничої бази Підприємства.

Підприємство повинно виконувати доведені до нього в установленому порядку рішення Засновника щодо перерахування в селищний бюджет встановлені відрахування в частині чистого прибутку, надходжень від оренди нерухомого майна та продажу оборотних активів.

Розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до селищного бюджету,  встановлюється Засновником.

Підприємство діє на умовах самоокупності. Всі витрати Підприємство покриває за рахунок власних доходів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Підприємство самостійно визначає напрямки використання одержаного прибутку.

Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, що надаються Підприємством, та продукцію, що реалізується Підприємством, а також з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства.

Підприємство має право вступати у договірні відносини з будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі відповідних договорів і контрактів.

 Підприємство є вільним у виборі предмету та строків укладення договорів, умов господарських взаємовідносин, враховуючи вимоги чинного законодавства України.

Підприємство реалізує свою продукцію та послуги за цінами, які встановлює самостійно чи на договірній основі, та за тарифами, затвердженими у встановленому законодавством порядку.

Підприємство, за погодженням із Засновником, встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів своїх працівників згідно з чинним законодавством України.

Спори, що виникають під час виконання договорів, укладених за участю Підприємства, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

Підприємство формує амортизаційний фонд за рахунок амортизаційних відрахувань.

Підприємство може створювати: резервний (страховий) фонд, фонд матеріального заохочення, інші фонди.

Резервний фонд створюється для покриття балансового збитку за звітний рік Підприємства у розмірі не менше 15 відсотків Статутного капіталу з щорічними відрахуваннями до нього 5 відсотків від суми чистого прибутку Підприємства.

Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Підприємства. Можливі збитки Підприємства покриваються за рахунок Резервного фонду. Якщо коштів Резервного фонду недостатньо, Засновник приймає рішення про додаткові джерела фінансування.

Збитки, які можуть виникнути у ході діяльності Підприємства, сплачуються за рахунок:

         - Резервного фонду;

         - додаткових внесків Засновника та інших джерел.

Підприємство може створювати й інші фонди. Склад, призначення, розміри, джерела створення та порядок використання кожного фонду визначаються Положенням про відповідний фонд, що затверджується Засновником.

Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство здійснює оперативний, податковий, бухгалтерський і статистичний облік своєї діяльності в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Підприємство надає уповноваженим органам державної влади звітність про свою діяльність та несе відповідальність за її достовірність і своєчасність надання.

Забороняється вимагати від Підприємства надання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом.

Результати фінансової діяльності Підприємства встановлюються на підставі даних квартального та річного бухгалтерського звіту.

Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Підприємства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, Підприємством можуть бути надані іншим підприємствам, установам, організаціям лише на договірній основі, а судам, органам прокуратури, служби безпеки, правоохоронним органам, Антимонопольному комітету та іншим державним органам в порядку, визначеному чинним законодавством України за їх письмовою вимогою.

Щорічно до 15 березня року, наступного за звітним, Підприємство звітує перед Засновником про результати діяльності підприємства за звітний рік.


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності з повним обсягом прав та обов'язків, встановлених чинним законодавством.

Підприємство має право здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності, які не суперечать чинному законодавству, в тому числі здійснювати експортно-імпортні операції, надавати та отримувати послуги, замовляти та виконувати роботи, бути суб'єктом кредитних відносин, укладати лізингові, давальницькі, бартерні, комісійні угоди, угоди з купівлі-продажу та постачання продукції, іншого майна, будь-які інші угоди, не заборонені чинним законодавством.

Підприємство експортує та імпортує продукцію і послуги як власного виробництва, так і інших підприємств, а також продукцію і послуги, що є результатом спільної діяльності.

 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Підприємство зобов’язане додержуватись вимог Закону України «Про охорону праці», норм та правил додержання техніки безпеки, пожежної безпеки, норм санітарії, створювати сприятливі умови праці, проводити обов’язкове соціальне страхування всіх працівників Підприємства від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань.

Підприємство забезпечує відповідний нагляд за роботою своїх працівників, вживає залежно від розміру та характеру їх діяльності організаційні заходи з безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, проводить необхідний інструктаж та підготовку, враховуючи функції та властивості різних категорій працівників.

Підприємство несе відповідальність згідно з законодавством за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.

Підприємство забезпечує реалізацію заходів пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України.


ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Підприємство здійснює військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до законодавства України.

Заходи з цивільної оборони організовуються та проводяться на підставі Кодексу цивільного захисту України, законів України, розпорядчих актів Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.


ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Зміни та доповнення до Статуту Підприємства приймаються рішенням Засновника.

Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Виділом є створення одного або більше господарств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов’язків Підприємства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

Діяльність Підприємства припиняється у випадку:

13.2.1. реорганізації  (злиття, приєднання, поділу, перетворення) Підприємства;

13.2.2. ліквідації Підприємства;

13.2.3. визнання Підприємства неплатоспроможним (банкрутом);

Рішення про припинення Підприємства приймається:

13.3.1. рішенням Засновника у разі реорганізації або ліквідації Підприємства;

13.3.2. у випадку банкрутства Підприємства — у порядку, встановленому чинним законодавством України.

У випадку реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

Добровільне припинення Підприємства здійснюється за рішенням Засновника у порядку, встановленому цим Статутом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

Злиттям є створення нового Підприємства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов’язків декількох підприємств, що припиняються внаслідок цього.

Приєднанням є припинення одного або декількох підприємств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов’язків іншому Підприємству — правонаступнику.

Поділом є припинення Підприємства з переданням всього його майна, всіх прав та обов’язків двом чи декільком новим підприємствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Підприємства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов’язків новій юридичній особі — правонаступнику.

Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у разі припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Підприємства і надає його Засновнику.

При припиненні діяльності Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Підприємство вважається припиненим з дня внесення змін до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Майно Підприємства, що залишилося після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Засновника.


ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації та припиняє свою дію з моменту внесення змін до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

З усіх питань, що не врегульовані цим Статутом, необхідно керуватися чинним законодавством України.

Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Засновника та набирають чинності з моменту проведення їхньої державної реєстрації.

Внесення змін до Статуту може відбуватися шляхом прийняття рішення Засновником про викладення його у новій редакції.

Зміни до Статуту Підприємства підписуються особою, уповноваженою на це Засновником.

Якщо окремі положення цього Статуту виявляться недійсними чи стануть такими, то це не впливає на дійсність інших його положень та Статуту в цілому.

Секретар селищної ради                                                       Л.МОЦЯК

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux