Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 26 травня 2022р.№ 2051-21/VIII
Про укладення трудового контракту із керівником «Лихівської місцевої пожежної команди»
Опубліковано 30 травня 2022

Відповідно до статей 25, 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 23, 26, 27 Кодексу законів про працю України, статуту «Лихівської місцевої пожежної команди», рішення сесії Лихівської селищної ради від 22 січня 2021 року  №  94 - 4/VІІІ «Про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності Лихівської територіальної громади», врахувавши висновок постійної комісії з питань прав людини,  законності,  депутатської  діяльності, етики та регламенту , селищна рада в и р і ш и л а:

1. Укласти контракту з керівником «Лихівської місцевої пожежної команди»

 згідно з додатком1 строком на 5 років

2. .Контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію селищної ради з фінансово – економічних питань, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій (ЩЕРБАК).


 Селищний голова                            Лариса САВЧЕНКО                                                                                    Додаток

                                                                              до рішення селищної ради

                                                                               № 2051 -21/VIII

                                                                               від 26.05.2022р.


КОНТРАКТ

з керівником Комунальної установи «Лихівська місцева пожежна команда»

 

 

 

смт. Лихівка


           01червня  2022 рокуЛихівська селищна рада, на яку покладено функції з управління майном комунальних закладів Лихівської територіальної громади, іменований далі Орган управління майном, в особі селищного голови САВЧЕНКО Лариси Миколаївни, - з одного боку та громадянин ГАРНАГА Олександр Анатолійович, іменований далі – Керівник, з другого боку, керуючись Положенням про Порядок призначення на посаду керівників підприємства, установи чи закладів, що належать до комунальної власності  Лихівської селищної ради уклали цей контракт про наступне:           

керівник приймається на посаду начальника «Лихівської місцевої пожежної команди» Лихівської селищної ради (далі Заклад) на термін з 01.06.2022р.             по 01.06.2027 р.            


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через

 

адміністрацію  закладу здійснювати керівництво установою, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за установою майна та коштів, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

 

2.На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником установи та Органом управління майном цієї установи.

 

3.Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником установи під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків установи, передбачених актами законодавства, статутом організації, положенням про установу, іншими нормативними документами.

 

4.Керівник діє на засадах єдиноначальності.

 

5.Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом установи та цим контрактом.

 


 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. Керівник здійснює оперативне керівництво установою, організує її господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань установи, передбачених законодавством, статутом установи та цим контрактом.

 

2. 2. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану чи кошторису установи на кожний наступний рік і подає його для затвердження або погодження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

 

2. 3. Керівник зобов'язується забезпечити ефективне використання майна, що є власністю  Лихівської селищної ради та прибутку у випадку його отримання.

 

2. 4. Орган управління майном має право вимагати від Керівника звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління закладом та розпорядження його майном.

 

2. 5. Орган управління майном:

 

             - надає інформацію на запит Керівника;

 

- звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за

 

 вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та

 

 умов контракту;

 

- організовує фінансовий контроль за діяльністю організації та

 

 затверджує або погоджує в установленому порядку його річний з

 

 поквартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний

 

рік;

 

- здійснює контроль за здійсненням організацією витрат у разі не   затвердження (непогодження) річного

 

фінансового плану в установленому законодавством порядку;

 

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження

 

закріпленого за закладом майна;

 

- своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству організації у

 

разі її неплатоспроможності.

 

2. 6. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на установу законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом установи  та цим контрактом.

 

2. 7. Керівник має право:

 

- діяти від імені закладу, представляти його на всіх підприємствах, в

 

 установах та організаціях;

 

- укладати господарські та інші угоди;

 

- видавати доручення;

 

- відкривати рахунки в банках;

 

- накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

 

- в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати

 

вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників  закладу;

 

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом

 

управління майном, статутом закладу і цим контрактом до

 

компетенції Керівника.

 

2. 8. Орган управління майном може делегувати свої повноваження Керівнику, якщо це передбачено актами законодавства.

 

Передача повноважень може здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди до контракту. У разі делегування керівнику повноважень щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору, він повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

 

2. 9. Керівник укладає трудові договори з працівниками установи  відповідно до чинного законодавства.

 

2. 10. Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

 

2. 11. Під час укладення трудових договорів з працівниками установи, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом закладу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями.

 


 

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КЕРІВНИКА

 

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата, виходячи з установлених:

 

а) посадового окладу в розмірі, передбаченому чинними нормативним актами і фактично відпрацьованого часу;

 

б) надбавок, що мають обов’язковий характер виплат, передбачений відповідними законодавчими та нормативними актами;

 

в) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи нараховуються до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу. У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або зменшуються;

 

г) премії до  нарахованої заробітної плати за посадовим окладом залежать від стану забезпечення установи фінансовими ресурсами. У разі допущення в організації нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу, премія Керівникові не нараховується на протязі певного періоду.

 

3.2. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

 

4.2. Керівник відшкодовує збитки, заподіяні ним установі, у розмірах і порядку, що встановлені законодавством про працю.

 

4.3. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

 

5.2. Цей контракт припиняється:

 

а) після закінчення терміну дії контракту;

 

б) за згодою сторін;

 

в) до закінчення терміну дії контракту;

 

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

 

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за пропозицією сесії Лихівської селищної ради  до закінчення терміну його дії:

 

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

 

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для закладу настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і т.п.);

 

в) у разі невиконання закладом зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

 

г) у разі неподання в установленому порядку на затвердження або погодження Органу управління майном річного кошторису закладу;

 

д) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини керівника;

 

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

 

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

 

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

 

з) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів закладу, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг;

 

5. 4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

 

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності установи;

 

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом  та з інших поважних причин.

 

5.5. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін відповідно до Положення.

 

5.6.  Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

6.ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

6.1.Трудова книжка Керівника ведеться і зберігається у Лихівській селищній ради.

 

6.2. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

 

6.3. Цей контракт діє з 01 червня  2022  р.

 


 

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

7.1.  Відомості про  установу

 

Повна назва Комунальна установа  «Лихівська місцева пожежна команда» Лихівської селищної ради

 

Адреса 52120, смт. Лихівка, вулиця Червона, будинок 20 Кам’янського  району, Дніпропетровської області

 


 

7.2. Відомості про Орган управління майном

 

Повна назва Лихівська селищна рада

 

Адреса 52120 смт. Лихівка, вул. Центральна, 3. Кам’янського району, Дніпропетровської області

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Органу управління майном

 

Лихівський селищний голова САВЧЕНКО Лариса Миколаївна

 

 Телефон керівника Органу управління майном  0961215730

 


 

7.3. Відомості про Керівника: ГАРНАГА Олександр Анатолійович

 

Домашня адреса :  52120   смт. Лихівка, вул.Суворова, 46, Кам’янського району, Дніпропетровської області

 

Телефон  0973004190

 

Паспорт серія АК № 312385  виданий " 28" ­­­­­­­­­­­­­­­ жовтня 1998 р.    

 

 

 

7.4. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 


 

   

 

Від Органу управління майном                     Начальник «Лихівської місцевої Лихівський селищний голова                        пожежної команди»

   САВЧЕНКО                                                     ГАРНАГА                                                  

Лариса   Миколаївна                                        Олександр Анатолійович                                                                                                          

               


_______________________      

     

              

_____

______

___

___

(підпис)                                                               (підпис)
    М. П.    01 червня  2022 р.    

                 01 червня  2022 р.    


 


 


 

Секретар селищної ради                                        Л.МОЦЯК

 


 


 


 


 


 


 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux