Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Проекти рішень
від 16 квітня 2021р.№ 
Про внесення змін до рішення Лихівської селищної ради від 22 січня 2021 року №94-4/VIII “Про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності Лихівської територіальної громади”
Опубліковано 16 квітня 2021

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 65, 78 Господарського кодексу України, статей 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, з метою вдосконалення порядку та встановлення єдиного механізму призначення на посаду керівників підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності Лихівської територіальної громади, а також підвищення ефективності та прозорості їх діяльності; враховуючи висновки постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, селищна рада, вирішила:

1. Внести до рішення Лихівської селищної ради від 22 січня 2021 року №94-4/VIII “Про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності Лихівської територіальної громади” такі зміни:

1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції, а саме:

“Установити, що призначення на посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності Лихівської територіальної громади, здійснюється шляхом укладення з ними трудового контракту”.

1.2. Пункт 2 рішення викласти в новій редакції, а саме:

“Затвердити типову форму трудового контракту з керівником установи, закладу, що належать до комунальної власності Лихівської територіальної громади” (Додаток 1) та типову форму трудового контракту з керівником підприємства, що належить до комунальної власності Лихівської територіальної громади” (Додаток 2)”.

1.3. Додаток 1 до рішення викласти в новій редакції, що додається.

1.4. У пункті 3 рішення слова “Додаток 2” замінити словами “Додаток 3”.

1.5. Доповнити рішення після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

“Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору на посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності Лихівської територіальної громади” (Додаток 4)”.

У зв’язку з цим пункти 4, 5 рішення вважати відповідно пунктами 5 та 6.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (БОНДАРЕНКО).

Селищний голова                                                                 Лариса САВЧЕНКО

Додаток 4

до рішення селищної ради

 від 22.01.2021 № /VIII

(в редакції рішення від ______ №___)


Порядок

проведення конкурсного відбору на посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності 

Лихівської територіальної громади


1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності Лихівської територіальної громади (далі – Керівники).

Дія даного Порядку не поширюється на процедуру проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, інших установ в системі освіти, керівників закладів культури та закладів охорони здоров’я.

1.2. Конкурсний відбір проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) політичної неупередженості;

3) законності;

4) довіри суспільства;

5) недискримінації;

6) прозорості;

7) доброчесності;

8) ефективного і справедливого процесу відбору.

1.3. Підставою для оголошення конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, установи, закладу (далі — підприємства) є рішення Лихівської селищної ради як органу управління комунальним майном, із зазначенням термінів приймання заяв і проведення конкурсного відбору, яке приймається не пізніше ніж через 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дати виникнення вакантної посади керівника підприємства.

1.4. До оголошення конкурсного відбору та/або на період проведення конкурсного відбору Лихівська селищна рада тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника підприємства за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків керівника підприємства на особу з числа штатних працівників підприємства або призначає виконувача обов’язків з числа інших осіб на строк, що не перевищує три місяці.


2. Умови проведення конкурсного відбору

2.1. Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсного відбору;

2) затвердження складу конкурсної комісії;

3) підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність встановленим вимогам);

4) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

5) проведення конкурсного відбору (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з претендентами, визначення переможця конкурсу);

6) оприлюднення результатів конкурсного відбору.

2.2. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсному відборі, є претендентами на зайняття посади (далі - претенденти).

 

3. Склад, порядок формування та діяльності

конкурсної комісії, її повноваження

3.1. Для проведення окремого конкурсного відбору рішенням виконавчого комітету селищної ради створюється окрема конкурсна комісія.

3.2. Конкурсна комісія створюється рішенням виконавчого комітету селищної ради не пізніше ніж через 10 (десять) днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсного відбору.

3.3. Загальна чисельність членів конкурсної комісії може становити від 5 до 9 осіб.

Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

3.4. Персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар конкурсної комісії, затверджуються рішенням виконавчого комітету селищної ради. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться рішенням виконавчого комітету селищної ради.

3.5. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

а) наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

б) накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

в) наявність конфлікту інтересів.

3.6. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 3.5. цього Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати до виконавчого комітету селищної ради письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

3.7. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються рішенням виконавчого комітету селищної ради у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії поспіль. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

3.8. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправомочною відповідно до пункту 3.3. цього Порядку).

3.9. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні селищної ради. Виконавчий комітет селищної ради забезпечує діяльність конкурсної комісії.

3.10. Рішення конкурсної комісії приймаються в присутності виключно членів комісії шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

3.11. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

3.12. Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

3.13. Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті Лихівської селищної територіальної громади (https://lykhivska.otg.dp.gov.ua/ua) інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

3.14. Конкурсна комісія:

3.14.1. оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору;

3.14.2. встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;

3.14.3. встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;

3.14.4. оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсного відбору;

3.14.5. перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності встановленим вимогам;

3.14.6. приймає рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

3.14.7. забезпечує відкритість конкурсного відбору відповідно до вимог цього Порядку;

3.14.8. оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

3.14.9. відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника підприємства, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання селищному голові щодо призначення обраної кандидатури на посаду керівника підприємства;

3.14.10. здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

3.15. Голова комісії:

3.15.1. здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

3.15.2. головує на засіданнях конкурсної комісії;

3.15.3. організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

3.16. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

3.16.1. ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

3.16.2 підготовку проєкту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

3.16.3. за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

3.17. У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.4. Підготовка до проведення конкурсного відбору

4.1. Комісія не пізніше ніж протягом пʼяти днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайті Лихівської селищної територіальної громади (https://lykhivska.otg.dp.gov.ua/ua) оголошення про проведення конкурсного відбору.

4.2. В оголошенні зазначаються такі відомості:

4.2.1. правові підстави проведення конкурсного відбору;

4.2.2. найменування, місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності (з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом), статут, структура підприємства;

4.2.3. дата початку, граничний термін і адреса приймання документів для участі у конкурсному відборі;

4.2.4. номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

4.2.5. перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсному відборі;

4.2.6. вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

4.2.7. умови оплати праці керівника підприємства;

4.2.8. дата і місце проведення конкурсного відбору.

4.3. Для участі у конкурсному відборі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсному відборі за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

10) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у випадках, передбачених Законом України “Про запобігання корупції“).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

4.4. Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

1) план реформування підприємства протягом одного року;

2) пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

4) пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

4.5. Документи для участі у конкурсному відборі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція селищної ради.

4.6. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсному відборі конкурсна комісія:

4.6.1. перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

4.6.2. приймає рішення про недопущення до участі у конкурсному відборі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсному відборі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

4.6.3. оприлюднює на веб-сайті Лихівської селищної територіальної громади перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

4.7. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі у разі:

1) неподання ним необхідних документів;

2) його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

3) наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

4) наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

4.8. Претенденти, допущені до участі у конкурсному відборі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

4.9. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсному відборі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.


5. Проведення конкурсного відбору

5.1. Початком проведення конкурсного відбору вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсного відбору становить не більш як 30 календарних днів.

5.2. Всі засідання конкурсної комісії проводяться у сесійній залі селищної ради та є відкритими. У сесійній залі селищної ради при цьому можуть бути присутні представники ЗМІ, зацікавлена громадськість та депутати селищної ради, які за рішенням членів конкурсної комісії можуть задавати запитання кандидатам на заміщення вакантних посад Керівників у межах встановленого часу.

5.3. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

5.4. Під час прийняття рішень за результатами конкурсного відбору конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсного відбору висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність, емоційну врівноваженість.


6. Оприлюднення результатів конкурсного відбору

6.1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсного відбору одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, - переможця конкурсного відбору, після чого вносить відповідне подання селищному голові.

6.2. Рішення про призначення на посаду та укладення контракту приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання. Зазначений строк може бути продовжено на період проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (у випадках, передбачених законодавством), інших процедур, передбачених законодавством.

6.3. Конкурсна комісія визнає конкурсний відбір таким, що не відбувся, якщо:

1) відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

2) до участі у конкурсному відборі не допущено жодного претендента;

3) жодного з претендентів не визначено переможцем конкурсного відбору.

6.4. У разі визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір.

6.5. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Лихівської селищної територіальної громади.

6.6. Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсного відбору та надіслати селищній раді обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсного відбору.
Додаток 2

до рішення селищної ради

 від    .04.2021 №   6/VIII

(в редакції рішення від ______ №___)


 

Типова форма 

трудового контракту з керівником комунального закладу, установи

Лихівської територіальної громади


смт. Лихівка                                                                                    «___» _______ _______ року


Лихівська селищна рада П’ятихатського району Дніпропетровської області, в особі ____________________, що діє на підставі Статуту, ЗУ “Про місцеве самоврядування”,  з одного боку, далі – Роботодавець, та ____________________, з другого боку, далі – Керівник, а разом – Сторони, керуючись Порядком призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності Лихівської територіальної громади, затвердженим рішенням Лихівської селищної ради від 22.01.2021 №94-4/VIII, за результатами конкурсного відбору, затвердженими рішенням Лихівської селищної ради від __________  №________,  у зв’язку з призначенням на посаду директора комунальної установи/закладу ______________________   ____________________________ відповідно до _____________  

 (назва установи/закладу)                   (П.І.Б. особи)                                                    

дійшли згоди про нижченаведене:   

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати оперативне керівництво установою/закладом, забезпечувати цільове використання коштів, ефективне використання і збереження закріпленого за установою/закладом майна, а Роботодавець зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

1.2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Роботодавцем.

1.3. За цим контрактом на взаємовідносини Сторін поширюються вимоги Кодексу законів про працю України, інші нормативно-правові акти, що регулюють трудові правовідносини.

1.4. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником установи/закладу під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків що передбачені законодавчими актами України, статутом (положенням) установи/закладу, іншими обов’язковими для установи/закладу документами, якщо вказаними документами не визначено (або не випливає з них), що права, повноваження, функції і обов’язки здійснюються трудовим колективом, Роботодавцем, іншими органами, підрозділами, працівниками установи/закладу.

1.5. З питань, що складають його компетенцію, Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.6. Керівник підзвітний Роботодавцю, його виконавчому комітету та відповідальному органу управління у межах, встановлених законодавством, статутом (положенням) установи/закладу та цим контрактом.

1.7. Рішення Роботодавця, трудового колективу установи/закладу, прийняті відповідно до їх компетенції, є обов’язковими для Керівника.


2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює оперативне керівництво установою/закладом, організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність установи/закладу, забезпечує виконання завдань установи/закладу, передбачених законодавством, статутом (положенням) установи/закладу та цим контрактом.

2.2. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану чи кошторису установи/закладу на кожний наступний рік і подає його для затвердження або погодження Роботодавцю, з яким укладено цей контракт.

2.3. Керівник зобов'язується забезпечити ефективне використання майна, що є власністю Лихівської селищної ради та прибутку у випадку його отримання.

2.4. Роботодавець має право вимагати від Керівника звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління установою/закладом та розпорядження майном установи/закладу.

2.5. Обов’язки Керівника:

2.5.1. Письмово попереджати Роботодавця про проведення по відношенню до установи/закладу будь-яких дій, направлених на привласнення майна та активів установи/закладу (рейдерські дії).

2.5.2. Вживати заходи щодо погашення (недопущення) заборгованості перед бюджетами всіх рівнів, з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості.

2.5.3. Надавати своєчасну і достовірну звітність установи/закладу у порядку, встановленому законодавством та рішеннями Лихівської селищної ради та її виконавчого комітету.

2.5.4. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця, додержуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна установи/закладу.

2.5.5. При виконанні своїх посадових обов’язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, рішень Лихівської селищної ради та її виконавчого комітету,  розпоряджень Роботодавця.

2.5.6. Створювати в установі/закладі умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.5.7. Забезпечувати збереження майна та коштів установи/закладу.

2.5.8. Розпоряджатися майном та коштами установи/закладу виключно у межах, передбачених даним контрактом та вимогами чинного законодавства України.

2.5.9. Вживати заходи щодо дотримання норм екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої гігієни і санітарії, керуючись чинними положеннями і нормами законодавства.

2.5.10. Дотримуватись вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, здійснення заходів фінансового контролю та інших вимог Закону України «Про запобігання корупції».

2.5.11. Забезпечувати оприлюднення достовірної інформації про діяльність установи/закладу, обов’язковість оприлюднення якої передбачена чинним законодавством.

2.5.12. Забезпечувати виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

2.5.13. Забезпечувати виконання заходів з цивільної оборони, військового обліку та мобілізаційної підготовки.

2.5.14. Вживати заходи щодо попередження вчинення правопорушень установою/закладом, посадовими особами та іншими працівниками установи/закладу.

2.6. Роботодавець:

2.6.1. надає інформацію на запит Керівника;

2.6.2. інформує про політику у сфері освіти, культури, спорту;

2.6.3. організовує фінансовий контроль за діяльністю установи/закладу;

2.6.4. здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за установою/закладом майна;

2.6.5. при погіршенні показників діяльності установи/закладу має право створити комісію для перевірки ефективності роботи Керівника, у разі потреби – у співпраці з відповідними контролюючими органами;

2.6.6. має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його діяльність, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління установою/закладом та розпорядженням майном установи/закладу;

2.6.7. звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

2.6.8. затверджує або погоджує в установленому порядку його річний з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік;

2.6.9. здійснює контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану установи/закладу, виконанням показників затвердженого фінансового плану установи/закладу, а також за здійсненням установою/закладом витрат у разі не затвердження (непогодження) річного фінансового плану в установленому законодавством порядку;

2.6.10. здійснює тимчасово відсторонення Керівника від виконання покладених на нього обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;

2.6.11. своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству установи/закладу у разі її/його неплатоспроможності;

2.6.12. здійснює інші повноваження відповідно до статуту (положення)  установи/закладу та чинного законодавства України.

2.7. Керівник має право:

2.7.1. без довіреності діяти від імені установи/закладу, в тому числі представляти  інтереси установи/закладу у відносинах з іншими вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

2.7.2. укладати від імені установи/закладу господарські та інші угоди у межах та спосіб, передбачений цим контрактом, статутом (положенням) установи/закладу та чинним законодавством України;

2.7.3. видавати від імені установи/закладу довіреності;

2.7.4. відкривати від імені установи/закладу рахунки в банках;

2.7.5. користуватися правом розпорядження коштами установи/закладу у межах, визначених умовами цього контракту та статуту (положення) установи/закладу;

2.7.6. заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.7.7. в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників установи/закладу;

2.7.8. оскаржувати у встановленому чинним законодавством порядку дії органів державної влади і посадових осіб, а також інших юридичних та фізичних осіб, які порушують права і законні інтереси установи/закладу;

2.7.9. вирішувати інші питання та здійснювати інші повноваження, віднесені законодавством, статутом (положенням) установи/закладу, Роботодавцем і цим контрактом до компетенції Керівника.

2.8. Керівник здійснює прийом, звільнення, скорочення, переміщення та переведення працівників установи/закладу, укладає з ними за своїм підписом трудові договори.

2.9. Роботодавець може делегувати свої повноваження Керівнику, якщо це передбачено актами законодавства. Передача повноважень може здійснюватися шляхом укладання додаткової угоди до контракту.

2.10. У разі делегування Керівнику повноважень щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору, він повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

2.11. Керівник зобов'язаний вжити заходи щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.12.  Під час укладення трудових договорів з працівниками установи/закладу, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом установи/закладу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями установи/закладу.

2.13. Керівник не має права приймати рішення, обов’язкові для Роботодавця.


3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові установи/закладу нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного установою/закладом  в результаті господарської діяльності або фінансування з джерел передбачених чинним законодавством.

3.2. Заробітна плата Керівника складається з:

а) посадового окладу у розмірі, передбаченому чинними нормативним актами і фактично відпрацьованого часу. Розмір посадового окладу коригується відповідно до зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб згідно з чинним законодавством;

б) надбавок, що мають обов’язковий характер виплат, передбачений відповідними законодавчими та нормативними актами;

в) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі _______ відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов контракту, збільшення заборгованості із оплати праці, надбавка скасовується або зменшується;

г) премії за виконання показників, визначених чинним в установі/закладі  положенням про преміювання працівників та залежно від стану забезпечення установи/закладу фінансовими ресурсами. У разі погіршення  якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли виявлено порушення. У випадку допущення в установі/закладі  нещасного випадку із смертельним наслідком з вини установи/закладу, виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, премія Керівникові не нараховується.

3.3. Заробітна плата Керівника підлягає індексації відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Керівникові надається щорічна оплачувана (відповідно до законодавства) відпустка тривалістю ______ календарні дні, із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства.

3.5. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку, поділу на частини тощо) за погодженням з Роботодавцем.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2. Керівник відшкодовує збитки, завдані ним установі/закладу своїми діями (бездіяльністю), у розмірах і порядку, визначених чинним законодавством.

4.3. Керівник несе персональну відповідальність за порушення порядку укладення договорів оренди нерухомого майна, закріпленого на праві оперативного управління за установою/закладом, та за невжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати.

4.4. Невиконання чи неналежне виконання Керівником своїх трудових обов’язків, зловживання правами, внаслідок яких установа/заклад зазнала/зазнав або може зазнати матеріальних чи моральних збитків, а також інші причини, передбачені законодавством, статутом (положенням) установи/закладу, можуть бути підставою для дострокового припинення дії контракту відповідно до Кодексу законів про працю України.

4.5. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством.

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:

5.2.1. у випадку закінчення строку дії контракту;

5.2.2. за згодою сторін;

5.2.3. за ініціативою Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 5.3. цього контракту;

5.2.4. за ініціативою Керівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 5.4. цього контракту;

5.2.5. з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний  Роботодавцем до закінчення терміну його дії у разі:

5.3.1. систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

5.3.2. одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для установи/закладу настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи тощо);

5.3.3. невиконання установою/закладом зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом, а також невиконання установою/закладом зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

5.3.4. у разі неподання в установленому порядку на затвердження або погодження Роботодавця річного кошторису закладу;

5.3.5. у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

5.3.6. у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів установи/закладу, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг;

5.3.7. несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців в разі наявності вини Керівника;

5.3.8. подання службових осіб органів державного нагляду за охороною праці про систематичні порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

5.3.9. допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

5.3.10. неоприлюднення або оприлюднення недостовірної інформації про діяльність установи/закладу, обов’язок щодо оприлюднення якої передбачено чинним законодавством;

5.3.11. застосування судом до Керівника покарання або стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності;

5.3.12. з інших підстав, передбачених законодавством.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії у випадку його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

5.5. За два місяці до закінчення строку дії контракт може бути продовжений або укладений на новий чи інший строк за згодою Сторін.

5.6. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, то про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на п. 8 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

5.7. Про намір розірвати контракт Керівник повинен письмово повідомити Роботодавця за 14 (чотирнадцять) календарних днів шляхом подання заяви про звільнення або переведення. За цей період Керівник повинен передати керівництво справами заступнику або іншому уповноваженому працівнику установи/закладу, про що скласти акт приймання-передачі справ та подати його на розгляд Роботодавця.

5.8. Зміни та доповнення до цього контракту можуть бути внесені за згодою Сторін шляхом укладання додаткових угод, які викладаються у письмовій формі та підписуються Сторонами, є невід’ємною частиною контракту та мають таку ж юридичну силу.


6. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Цей Контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «___» __________ 20____ року.

6.2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту їх працівниками та посадовими особами, крім випадків, коли:

6.2.1. сторони за взаємною згодою роблять винятки з цього правила;

6.2.2. сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

6.2.3. про умови контракту інформуються працівники установи/закладу та інші особи у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, які займаються визначенням розміру винагороди Керівника і т.ін.). Сторони вживають заходів із забезпечення конфіденційності умов контракту цими працівниками і особами шляхом попередження інформованих осіб про необхідність дотримання конфіденційності щодо отриманих ними відомостей про умови контракту.

6.3. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

6.4. У частині, що не передбачена цим контрактом, Сторони керуються законодавчими актами України, статутом (положенням) установи/закладу, іншими документами установи/закладу та рішеннями Роботодавця.

6.5. Цей контракт складено у двох автентичних екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із Сторін.

 

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Керівник:                                                                                          Роботодавець:

 

 

Додаток 1
до Порядку

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на зайняття посади ___

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсного відбору прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________.
___ __________ 20___ р.                                      ___________________

(підпис)


 

                                                                                Додаток 2
                                                                                до Порядку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).


____ __________20___ р.

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, та ініціали)
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux