Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 15 травня 2017р.№ 99–16/VII
Про Програму інформатизації Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2019 роки
Опубліковано 22 травня 2017

          Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про державні цільові програми», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», регіональної прогами інформатизації «Електронна Дніпропетровщина»  на 2017 -2019 роки, розглянувши й обговоривши наданий  виконавчим комітетом  селищної ради проект Програми інформатизації  на     2017 – 2019 роки, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісій селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики  селищна  рада,  с е л и щ н а     р а д а     в и р і ш и л а:

1. Затвердити Програму інформатизації Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2019 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики  (ГОРБ).

Селищний  голова                                                                        Л.С.ГОРБЕНКОДодаток

до рішення селищної ради

від 15 травня 2017  року

№ 99 – 16/VІІ

                програма інформатизації  ЛИХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ    на 2017 – 2019 роки

І. Вступ

Серед напрямів формування та здійснення публічної політики на регіональному рівні в сучасних реаліях провідне місце в Україні має відводитися створенню умов для інноваційного розвитку економіки, соціального прогресу, задоволення інформаційних потреб у реалізації прав громадян, їх об’єднань, підприємств та організацій, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій. Попередження потенційних та розв’язання існуючих проблем у розрізі зазначеного напряму публічної політики може бути здійснене завдяки розробці та реалізації регіональних програм інформатизації. Власне, інформатизація й передбачає сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на формування умов для забезпечення потреб і реалізації прав громадян і суспільства на засадах створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Програма інформатизації  Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2019 роки (далі – Програма) визначає основні засади реалізації селищної політики у сфері інформатизації. Відповідно до чинного законодавства Програма розроблена як складова регіональної програми  інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2017 -2019 роки з урахуванням її завдань та визначає комплекс пріоритетних завдань щодо інформаційного, організаційно-технічного, нормативно-правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, її соціально-економічного розвитку шляхом упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в усі сфери життєдіяльності територіальної громади.

Програма також спрямована на подальший розвиток електронного урядування (далі – е-урядування) та електронної демократії (далі – е-демократія). Запровадження технологій е-урядування та е-демократії має на меті стимулювати політичну активність особистості та сприяти її політичній соціалізації. З іншого боку, на якісно новий рівень виходять відносини між органами влади і громадянами та бізнесом. Для координації своїх дій держава отримує максимально повні дані про позицію громадян, а останні мають відкритий доступ до офіційної інформації, можливість висловлювати свої побажання та слідкувати за їх виконанням, підтримувати реальний діалог з представниками влади  в он-лайн-режимі, лобіювати прийняття важливих законів чи рішень.

Програма також враховує положення щодо напрямів публічної політики в Україні, які знайшли відображення у законах України: «Про доступ до публічної інформації», «Про публічні закупівлі», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», постанов Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2016 року № 294 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України», розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», від 24 червня 2016 року № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України», рішення Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI «Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року».

У такий спосіб у межах реалізації Програми в територіальній громаді вирішуватимуться завдання переходу до орієнтованого на інтереси людей, спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, відкритого та прозорого публічного управління, здійснення економічної діяльності на засадах результативності та ефективності, створення умов для розвитку як самої інфраструктури інформатизації, так і забезпечення сталого інноваційного розвитку територіальної громади  в цілому.

Завдання програми інформатизації враховують наступні напрями: нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в громаді; створення та розвиток інформаційної інфраструктури; інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, потреб населення, підприємств, установ та організацій.

У Програмі застосовуються такі терміни:

інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

засоби інформатизації – електронно-обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

е-урядування – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

е-демократія – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення й державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування ІКТ;

електронна послуга – послуга, надана громадянам та організаціям у електронному вигляді за допомогою ІКТ (далі – е-послуга);

інформаційна інфраструктура – сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

інформаційне суспільство – орієнтоване на інтереси людей суспільство, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.


ІІ. Стан інфраструктури інформатизації та пріоритетні напрями
соціально-економічного розвитку громади

Дніпропетровська область – один з найбільш економічно розвинених регіонів України. Вона характеризується вигідним географічним розташуванням, багатими природними ресурсами, потужним промисловим та науковим потенціалом, розвинутим сільськогосподарським виробництвом, високим рівнем розвитку транспорту і зв’язку. Лихівська селищна об’єднана територіальна громада є однією з громад області.

Загальносвітовою тенденцією є трансформація індустріального суспільства у постіндустріальне, що відбувається в умовах посилення глобалізаційних процесів, розширення сфери послуг і нематеріального виробництва у результаті науково-технічного прогресу, у тому числі масштабного, глибинного та динамічного проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства, суб’єктів господарювання та держави.

Раціональне врахування впливу комплексу таких та інших різновекторних факторів, а також особливостей розвитку держави потребує розроблення скоординованих заходів щодо розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань. З цією метою необхідно об’єднати зусилля держави, бізнесу та громадянського суспільства. На даний час для більшості держав розвиток інформаційного суспільства є одним з національних пріоритетів. При цьому інформаційно-комунікаційні технології є необхідним інструментом соціально-економічного прогресу, одним з основних чинників інноваційного розвитку економіки.

Результати застосування міжнародного досвіду свідчать, що цифрові технології стали рушійною силою соціально-економічного розвитку, відновлення економіки багатьох держав світу та визначають основу сталого розвитку в майбутньому.

Суб’єктами господарювання прискорено запроваджуються нові сучасні інформаційно-комунікаційні технології та рішення щодо створення інформаційних ресурсів і застосування електронних технологій для підвищення конкурентоспроможності.

Активізується робота із запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у публічному секторі, зокрема освіті, науці, охороні здоров’я, культурі. Громадяни активно включаються у глобальні процеси створення та використання світових інформаційних ресурсів.

Процес інформатизації в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування громади  характеризується наступними показниками:

оснащеність персональними комп’ютерами виконавчого комітету селищної ради становить понад 50%

          доступ до мережі Інтернет мають 20 % (швидкість каналів зв’язку – слабка);

понад 50% працівників виконкому селищної ради  виконують свої посадові обов’язки з використанням інформаційних технологій;

виконавчий комітет  не оснащений типовим програмним забезпеченням з діловодства та контролю за виконанням директивних документів, кадрового діловодства, обліку звернень громадян та нормативно-правовою базою «ЛІГА:ЗАКОН»;

виконавчий комітет оснащений доступом до  регіональної системи електронного листування.

Цілеспрямована реалізація програми інформатизації у Лихівській громаді  здійснюється з 2002 року, за цей період:

Забезпечено доступ до мережі Інтернет,  що дозволяє забезпечити швидкісним та високоякісним зв’язком органи місцевої виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

за допомогою бездротових каналів зв’язку селищну раду приєднано у єдину комп’ютерну мережу з доступом до Інтернет та регіональної системи електронної пошти;

Пріоритетні проекти, які запроваджено у 2014 – 2016 роках:

у загальноосвітніх школах громади  створено автоматизовану форму звітності з питань загальної середньої освіти; приєднано навчальні заклади громади до єдиного інформаційно-освітнього простору Дніпропетровської області за результатами впровадження проектів «Дніпропетровська обласна освітня мережа», «Електронний щоденник», «ЗD cадочок», «Електронна черга», «Електронна бібліотека», «Логістика шкільного автобуса»які функціонують в рамках регіонального проекту «Новій  Дніпропетровщині – новий стандарт освіти»

програма «Бібліоміст», яка дала змогу забезпечити Лихівську селищну бібліотеку- комп’ютерами, веб-камерами з навушниками, принтерами та WI-FI маршрутизаторами;

З метою забезпечення досягнення пріоритетів комплексної стратегії розвитку, а саме: операційних цілей «Розвиток малого та середнього бізнесу» та «Розвиток системи соціальної підтримки населення» – планується забезпечити можливість громадянам та суб’єктам господарювання отримувати адміністративні послуги будь-яким зручним для них способом: особисте відвідування центру послуг, консультація або замовлення послуги по телефону, відправлення заяви на отримання послуги через поштове відділення та через Інтернет.

Лихівська  ОТГ  має на меті запровадити найсучасніші технології опрацювання документів та контролю виконання нормативно-правових актів із застосуванням сучасної автоматизованої системи діловодства (далі – СЕДО).

Основні проблеми, які  потребують вирішення:

певна невпорядкованість інформаційних відносин, що існує при організації інформаційної взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування ;

неузгодженість нормативно-правової бази, переважна відсутність державних та галузевих стандартів в інформаційній сфері;

низький рівень комп’ютерної грамотності посадових осіб місцевого самоврядування, що актуалізує питання організації безперервного навчання та оцінки навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій;

«цифрова нерівність» у використанні інформаційно-комунікаційних технологій між сільськими та міськими територіями;

велика питома вага морально застарілої комп’ютерної техніки у виконавчому комітеті селищної ради;

проблеми організації  доступу для користувачів і низькі показники якості доступу до Інтернету;

збільшення проблем та ризиків, пов’язаних із захистом персональних даних;

необхідність актуалізації питань захисту державних інформаційних ресурсів;

на даний час структурні підрозділи виконавчого комітету селищної ради використовують застаріле програмне забезпечення, або взагалі його не використовують, що не відповідає сучасним вимогам,  не забезпечує якісного, повноцінного виконання ними своїх законодавчо визначених повноважень:

при наданні відповідних послуг мешканцям населених пунктів громади;

при інформуванні органів місцевого самоврядування та виконавчої влади всіх рівнів про соціально-демографічну характеристику та рух населення в сільській місцевості, його потенціал в сфері сільського господарства, персоніфікований облік та рух земельних ділянок на території місцевої ради, тощо;

не створює передумов для більш об’єктивного, прозорого підходу щодо обліку та контролю за рухом землі в сільській місцевості в ході створення в області належних умов для запровадження вільного ринку землі сільськогосподарського призначення.

відсутність АІС не дає можливість отримати оперативно об’єктивну інформацію, багато часу витрачається на підготовку довідок, складання статистичної та іншої звітності для органів виконавчої влади, на підготовку відповідей на запити, а також призводить до арифметичних помилок та до відсутності логічного контролю.

ІІІ. Мета, завдання та пріоритетні напрями інформації 

Метою Програми є забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком громади, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав.

Положення Програми мають передбачати:

врахування основних напрямів соціально-економічного розвитку громади, Національної програми інформатизації, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії розвитку П’ятихатського району на період до 2020 року та узгодження з ними селищних пріоритетів інформатизації;

реалізацію завдань Програми на 2017 – 2019 роки за принципами спадковості, поступовості та безперервності;

сприяння розвитку нормативно-правової бази у сфері створення, розповсюдження й використання інформаційних ресурсів, а також надання електронних послуг;

забезпечення організаційних і фінансових засад для реалізації завдань та заходів Програми;

здійснення перерозподілу та концентрації ресурсів на користь найбільш актуальних і результативних напрямів інформатизації за результатами моніторингу виконання завдань;

надання пріоритету завданням інформатизації, що передбачають використання відкритого коду (вільне програмне забезпечення).

Цілями  Програми є:

прискорення процесу розробки та впровадження сучасних ІКТ у сферах: публічного управління, освіти, науки, охорони здоров’я, культури тощо;

підвищення якості адміністративних послуг (зокрема за критеріями  доступності та зручності) через спрощення процедур їх надання на основі підходу “комплексна послуга за життєвими та бізнес-ситуаціями”;

розширення доступу до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування громади  та надання можливості безпосередньої участі як інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах прийняття управлінських рішень;

забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності публічних службовців і громадян, у тому числі шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та безперервності навчання;

сприяння міжнародній співпраці у галузі інформатизації, е-урядування та е-демократії;

поліпшення організаційної спроможності виконавчих органів  ради щодо використання ІКТ в їх діяльності, впровадження і застосування технологій е-урядування та е-демократії;

підтримка розвитку спроможності об’єднаної територіальної громади через використання сучасних ІКТ та впровадження типових рішень;

удосконалення стану інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем органів публічного управління громади;

сприяння в організації широкосмугового доступу для користувачів і підвищення показників якості доступу до мережі Інтернет;

технічна підтримка та модернізація існуючих автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються органами публічного управління громади.

Пріоритетними напрямами Програми є:

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми.

2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування громади та формування системи електронних інформаційних ресурсів на території громади.

3. Розвиток телекомунікаційного середовища громади та організація захисту інформації.

4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем.

З урахуванням зазначених пріоритетних напрямів у 2017 – 2019 роках Програмою передбачено виконання таких заходів:

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми:

проведення щорічної оцінки електронної готовності громади за визначеними показниками;

щорічна інвентаризація інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів виконавчого комітету, органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних  програм;

розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо організації виконання завдань Програми, упровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах; 

організація навчання фахівців виконавчого комітету  селищної ради з питань електронного урядування та  інформаційних технологій, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, підвищення кваліфікації фахівців комунального підприємства “Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо);

сприяння навчанню мешканців громади навичкам ІТ-технологій спільно з громадськими організаціями;

проведення в громаді: семінарів, круглих столів, відеоконференцій науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо;  щорічних конкурсів з підтримки проектів у сфері інформатизації та  електронного урядування.

2. Упровадження технологій е-урядування в органі місцевого самоврядування громади та формування системи  електронних інформаційних ресурсів  громади:

розвиток системи електронного документообігу;

упровадження пілотних проектів із надання публічних послуг в ОТГ;

заснування та розвиток селищного центру адміністративних послуг громади із застосуванням  віртуального офісу електронних адміністративних послуг громади;

інтеграція віртуального офісу електронних адміністративних послуг Лихівської ОТГ з державним порталом адміністративних послуг та іншими інформаційними системами;

упровадження:

створення системи реєстрів управління територіальною громадою;

пілотних проектів планування, виконання та моніторингу селищного бюджету,  моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у Лихівській ОТГ тощо;

розвиток спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень на основі регіональної геоінформаційної системи; 

відкриті дані: запровадження та розвиток регіонального порталу відкритих даних, створення регіонального реєстру наборів відкритих даних,  запровадження пілотних проектів зі створення інструментів (сервісів) на базі відкритих даних тощо;

запровадження  та розвиток проектів електронної демократії;

співфінансування спільних проектів (програм), спрямованих на розвиток
е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами);

створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування.

3. Розвиток телекомунікаційного середовища громади та організація захисту інформації:

розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства  на всій  території  громади;

поширення технології бездротової мережі у роботі виконавчого комітету селищної ради;

упровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням регіональної мережі ІР-телефонії по всій території громади на базі ТКЦ області;

розроблення проекту запровадження структурованої кабельної мережі; 

створення комплексної системи захисту інформації територіальної громади, на інформаційні системи тощо;

придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, обладнання та ліцензійного програмного забезпечення;

поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення.

IV. Принципи формування та виконання Програми

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки. Програма реалізується в один етап.

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:

кошти селищного бюджету (у разі необхідності досягнення загальнообласних цілей кошти обласного бюджету на засадах співфінансування);

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

V. Організаційне забезпечення виконання Програми

Функції замовника та координація робіт щодо виконання завдань Програми покладаються на виконавчий комітет селищної ради..

VI. Очікувані результати у сфері інформатизації та їх вплив на соціально-економічний розвиток громади

У результаті досягнення цілей Програми значними надбаннями розвитку  інформатизації, що прискорять успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади, стануть:

отримання громадянами рівного якісного доступу до послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо;

створення потужних інформаційних ресурсів для надання електронних адміністративних послуг;

підвищення ступеня інтегрованості районів у світовий інформаційний простір;

побудова сучасної регіональної системи публічного управління з питань розвитку громади.

У результаті виконання завдань і заходів Програми очікується:

залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень громади шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

забезпечення доступу для громадян та бізнес-структур на всій території громади до систем надання публічних, зокрема адміністративних, послуг в електронній формі через розвиток телекомунікаційного середовища та упровадження електронних сервісів у сфері освіти, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства;

охоплення системами безпаперового документообігу виконавчого комітету та селищної ради  з використанням електронного цифрового підпису та інших систем ідентифікації;

запровадження комплексної системи освіти у сфері використання комп’ютерних технологій для  мешканців громад, службових та посадових осіб виконавчого комітету селищної ради;

упровадження типових рішень для  ОТГ у сфері розвитку е-урядування та е-демократії, у тому числі із залученням міжнародних проектів;

забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського права та захисту інформації.

За рахунок оптимізації управлінських процесів та ефективного функціонування органів влади з використанням сучасних інформаційних технологій та сервісів е-урядування можна  забезпечити збільшення показників соціально-економічного розвитку громади .

Виконання завдань і заходів Програми  дозволить інтегрувати громаду до світового інформаційного простору, брати участь у процесах регіонального співробітництва, забезпечити сталий розвиток економіки громади.

Секретар селищної ради                                                               Т.Л.Сельніцька
ПАСПОРТ

Програми інформатизації Лихівської селищної  

об’єднаної територіальної громади

на 2017 – 2019 роки

1. Назва: Програма інформатизації  Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  на 2017 – 2019 роки (далі – Програма).

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про Національну програму інформатизації», Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», постанова Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами та доповненнями), від 14 квітня 2016 року № 294 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», від 24 червня 2016 року № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України», рішення обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI «Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року», регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина на 2017-2019 роки», доручення голови Дніпропетровської обласної адміністрації  «Про організацію виконання завдань регіональної програми інформатизації, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 року №125-7/VII, у 2017 році».

3. Замовник Програми або координатор:виконавчий комітет селищної ради.

4. Інформаційно-аналітичний центр: комунальне підприємство «Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради (за згодою), директор – Гебрін Віталій Анатолійович, проспект Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004,
тел: 742 88 70, 744 70 83.

5. Мета: забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком громади, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав.

6. Початок:  2017 рік, закінчення: 2019 рік.

7. Етапи виконання: Програма виконується в один етап.

8. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного та місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України:

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування, усього

За роками виконання (тис. грн.)

2017

2018

2019

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцеві бюджети

В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

Інші джерела

УСЬОГО

В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

       

9. Контроль за виконанням здійснює селищна рада,  виконавчий комітет селищної ради.


Додаток 1до Програми

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми інформатизації 

Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  на 2017– 2019 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання

 

Джерела фінансування

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Усього

1.Організаційне та методичне забезпечення Програми
 
1.1. Проведення щорічної оцінки електронної готовності громади  за визначеними
показниками
Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,
відділ загально- організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної ради
2017 – 2019 роки
Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Оцінка ефективності реалізації завдань Програми.
Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Інші джерела

-

-

-

-

1.2 Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради    з урахуванням вимог нормативно-правових актів з використання комп’ютерних  програм
Відділ загально- організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної ради
2017 – 2019 роки
Загальний обсяг,
у т.ч.

-

-

-

-

Дотримання вимог законодавства у сфері використання  ліцензійного програмного забезпечення
 
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

1.3. Проведення семінарів, круглих столів, участю керівників органів влади, лідерів політичних партій щодо впровадження новітніх  інформаційних технологій, з питань інформаційного суспільства
Відділ загально- організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної ради

2017 – 2019 роки

Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Залучення до формування районної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (керівників, виробників, економістів,, соціологів, викладачів тощо) і громадськості.
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Інші джерела

-

-

-

-

2.Упровадження технологій
е-урядування
у селищній раді та її  виконавчому комітеті
2.1. Розвиток систем електронного документообігу
Відділ загально- організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної ради
 
2017 – 2019 роки
Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” у селищній раді та її виконавчому комітеті.
Підключення до системи документообігу , поширення системи на структурні підрозділи виконавчого комітету
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень

Інші джерела

-

-

-

-

 
2.2. Упровадження пілотних проектів із надання публічних послуг селищній раді та її виконавчому комітеті.
Розроблення комплексних проектів інформатизації  громади
Відділ загально- організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної ради
2017 – 2019 роки
Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Розвиток «гарячої лініїЛихівського селищного голови», проекту „ Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту”,  селищного віртуального офісу електронних адміністративних послуг, мережі пунктів колективного доступу населення до публічної інформації.
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Інші джерела

-

-

-

-

2.3. Упровадження пілотних проектів системи інформаційно-аналітичного забезпечення  селищної ради та її виконавчого комітету
Структурні підрозділи виконавчого комітету
2017 – 2019 роки
Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Підвищення ефективності роботи селищної ради та її виконавчого комітету
 
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Інші джерела

-

-

-

-

 

2.4.Створення системи реєстрів управління територіальною громадою
Структурні підрозділи виконавчого комітету

2017 – 2019 роки

Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Підвищення ефективності роботи селищної ради та її виконавчого комітету

 

Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Інші джерела

-

-

-

-

3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та формування
системи регіональних електронних інформаційних ресурсів, організація захисту інформації
 
3.1. Упровадження спільно з операторами  мобільного зв’язку технологій швидкісної передачі
даних з використанням  каналів зв’язку високої пропускної спроможності між телекомунікаційним центром області та селищною радою і її виконавчим комітетом. Підтримка існуючих каналів зв’язку.
Поширення технології  бездротової мережі Wi-Fi, WiMax  у роботі виконавчого комітету.
Управління інформаційних технологій та електронного урядування
облдержадміністрації,
Відділ загально- організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної ради

ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” (за згодою), ТОВ „НВП „Трайфл” (за згодою), ЗАТ „МТС” (за згодою), КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою)
2017 – 2019 роки
Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет,  органів влади ОТГ
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Упровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax. Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет представників громадськості, депутатського корпусу.
Щорічне упровадження  не менше 1 зон доступу до бездротової мережі Wi‑Fi
 
Інші джерела

-

-

-

-

 
3.2. Упровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням
 ІР-телефонії по всій території громади
Відділ загально- організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної ради
 
2017 – 2019 роки
Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Упровадження технологій швидкісної передачі даних
до органів влади та органів місцевого самоврядування
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Інші джерела

-

-

-

-

 

3.3 Упровадження комплексної автоматизованої  системи планування й виконання селищного бюджету
Відділ загально- організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної ради  та фінансово-економічний відділ виконавчого комітету селищної ради, селищна рада
 
2017 – 2019 роки
Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Інші джерела

-

-

-

-

4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування
існуючих систем
4.1. Придбання засобів інформатизації для виконавчого комітету селищної ради
Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету селищної ради, селищна рада
 
Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Оснащення сучасною комп’ютерною технікою виконавчого комітету селищної ради
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Інші джерела

-

-

-

-

4.2. Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ громади
Відділ загально- організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної ради  та фінансово-економічний відділ виконавчого комітету селищної ради, селищна рада
 
2017 – 2019 роки
Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Забезпечення надійного функціонування ТКЦ громади та
дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення
Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

Інші джерела

-

-

-

-

4.3. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення
Відділ загально- організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної ради  та фінансово-економічний відділ виконавчого комітету селищної ради, селищна рада
 
2017 – 2019 роки
Загальний обсяг,
у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

Забезпечення можливості користування програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень
 
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

Інші джерела

-

-

-

-

 
Всього за Програмою:
Загальний обсяг, у т.ч.
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

 

Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень

В межах бюджетних призначень

Інші джерела

-

-

-

-

Секретар селищної ради                                                                                                                                                      Т.Л.Сельніцька        
                                                                                                                                                                                          Додаток 2 до Програми

Показники ефективності виконання Програми інформатизації 

Лихівської селищної об’єднаної територільної громади на 2017– 2019 роки

Завдання Програми

Заходи Програми

Кількісні показники виконання Програми

Якісні показники

виконання Програми

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми
1.1. Проведення щорічної оцінки електронної готовності громади за визначеними показниками

Кількість проведених оцінювань

Одиниць

3

Оцінка ефективності реалізації завдань Програми.
Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій

1.2. Здійснення  щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради з урахуванням вимог нормативно-правових актів з використання комп’ютерних  програм

Кількість проведених інвентаризацій

Одиниць

3

Дотримання вимог законодавства у сфері використання  ліцензійного програмного забезпечення

1.3. Проведення семінарів, круглих столів щодо впровадження новітніх  інформаційних технологій, з питань інформаційного суспільства

Кількість заходів

Одиниць

6

Залучення до формування політики громади та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (керівників, виробників, економістів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості.
2. Упровадження технологій
е -урядування  у селищній раді та її виконавчому комітеті

2.1. Розвиток систем електронного документообігу

Чисельність нових користувачів

Осіб

30

Збільшення  числа користувачів  системи документообігу, поширення системи на місцеві ради та інші органи влади  і місцевого самоврядування громади
 
2.2. Упровадження пілотних проектів із надання публічних послуг у селищній раді та її виконавчому комітеті.Розроблення комплексних проектів інформатизації громади

Кількість упроваджених проектів

Одиниць

3

Розвиток «гарячої ліні Лихівського  селищного голови», проекту „ Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту», селищного віртуального офісу електронних адміністративних послуг Лихівської ОТГ, мережі пунктів колективного доступу населення до публічної інформації.

2.3. Упровадження пілотних проектів системи інформаційно-аналітичного забезпечення Лихівської ОТГ

Кількість впроваджених проектів

Одиниць

1

Підвищення ефективності роботи районних органів влади
3. Розвиток телекомунікацій-ного середовища регіону та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів, організація захисту інформації
3.1. Упровадження спільно операторами технологій швидкісної передачі даних з використанням  каналів зв’язку високої пропускної спроможності  між телекомунікаційним центром області та селищною радою і її виконавчим комітетом. Підтримка існуючих каналів зв’язку. Поширення технології  бездротової мережі Wi-Fi, WiMax у роботі селищної ради і її виконавчого комітету.

Чисельність абонентів мережі райдержадміністрації

Осіб

20

Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, міських органів влади та органів місцевого самоврядування.
Упровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax. Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет представників громадськості, депутатського корпусу.
Упровадження  щорічно не менше однієї зони доступу до бездротової мережі Wi Fi

3.2. Упровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням
 ІР-телефонії по всій території громади

Чисельність абонентів IP-телефонії

Осіб

10

Упровадження технологій швидкісної передачі  даних до органів місцевого самоврядування та органів влади

3.3. Упровадження комплексної автоматизованої  системи планування й виконання селищного бюджету

Кількість абонентів в системі місцевих бюджетів

Одиниць

3

Забезпечення функціонування інформаційних систем  громади
4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем
4.1. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Кількість засобів інформатизації

Одиниць

3

Оснащення сучасною комп’ютерною технікою виконавчого комітету селищної ради

4.2. Придбання ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ  громади  та поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення

Кількість ліцензій

Одиниць

100

Забезпечення надійного функціонування
ТКЦ  громади  та дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення та можливості користування програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень

 Секретар селищної ради                         

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux