Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 25 жовтня 2018р.№ 566 -36/VII
Про Програму підтримки сім’ї та молоді Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки
Опубліковано 26 жовтня 2018

          Керуючись статтею 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, забезпечення системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї та протидії домашньому насильству на території  громади, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, ураховуючи висновки і рекомендації постійних комісій, селищна рада  вирішила:

  1.Затвердити Програму підтримки сім’ї та молоді Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (далі – Програма, додається).

  2. Виконавчому комітету селищної ради інформувати селищну раду про  хід та виконання Програми.

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови
Горб Т.І. та постійні комісії селищної ради.

Селищний голова                                                                              Л.С.ГОРБЕНКО

                                                                           Додаток  

                                                                           до рішення селищної ради

                                                                                                                                                       від 25.10.2018 року  №566 -36/VII

Програма підтримки сім’ї та молоді Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

1.Загальні положення

       Програма підтримки сім’ї та молоді Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки ( далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Указу Президента України №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на  2016 — 2020 роки»,  державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки.

2. Визначення проблеми

      Молодіжна політика: В Лихівській селищній об’єднаній територіальній громаді проживає 392 молодих осіб віком до 35 років, основна частина з них навчається у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах. Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Події, які відбуваються протягом останніх років в нашій державі, доводять факт пробудження громадянської і громадської ініціативи молоді, виникнення різних громадських рухів, активізацію волонтерської діяльності, сплеск інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. Для України одним із найважливіших завдань є громадянське, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень. Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу. Проте проблеми, пов’язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострилися в останні роки, справили негативний вплив на молодь. Загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби, як туберкульоз, СНІД, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом. Скоротилася кількість молоді, що займається фізичною культурою та спортом. Значна частка молодих громадян зайнята в тіньовому секторі економіки. Збільшуються обсяги нелегальної зовнішньої трудової міграції. Освітній потенціал молоді не реалізується через невідповідність між попитом та пропонуванням на ринку праці. Низький рівень зайнятості на ринку праці за обраною професією, повільні темпи молодіжного підприємництва, низький рівень забезпечення молодих сімей власним житлом. На жаль, до сьогодні ми не маємо переконливої і позитивної традиції досвіду щодо виховання патріотизму в дітей та молоді. Тому виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

    Сімейна політика: Сім’я відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування потенціалу нації. Без повноцінного функціонування сім’ї неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток духовності та культури. Окремої уваги та конкретної допомоги потребують багатодітні та малозабезпечені сім’ї. На сьогодні в громаді  мешкає 39 багатодітних сімей, в них виховується 126 дитина,  малозабезпечених – 22 сімей (в них 58 дітей), неповних(одинока мати) –                     сімей 62 (в них 130 дітей); сім’ї де один з батьків з обмеженими фізичними можливостями - 2 сімей ( в них 8 дітей), де знаходяться діти під опікою. Збільшення кількості сімей переселенців, однодітних та бездітних сімей зумовлює потребу у визначенні конкретних заходів захисту, підтримки та розвитку сімей. Тенденції розвитку інституту сім’ї потребують вдосконалення системи надання соціальних послуг та допомоги сім’ям, перенесення акцентів сімейної політики з переважно пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім’ї, адресності надання соціальної допомоги, поєднання зусиль влади з активізацією діяльності місцевих громад.

3. Мета програми

    Мета Програми – збільшення кількості молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством,  створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді громади. Відродження національних сімейних традицій, багатодітності, підтримка сімей з дітьми, які потребують  допомоги.

 

4.Напрями діяльності і заходи Програми

      Основними  напрямами діяльності  Програми є формування  громадянської свідомості; проведення освітньо-виховних, культурологічних, інформаційних заходів з метою збільшення кількості молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством; створення умов для доступної якісної освіти, інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку; співпраця з молодіжними громадськими організаціями; підтримки сім’ї – основи розвитку суспільства і держави; відзначення винятково важливої ролі жінки матері, підтримки багатодітних матерів на території громади; забезпечення сприятливих умов для реалізації багатодітної сім’ї своїх функцій щодо дітей та підвищення їх життєвого рівня.   

Основні заходи виконання програми наведені в додатку 1 до Програми. 

5. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання основних

проблем Програми

     Шляхами розв’язання проблеми є налагодження співпраці структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради з громадськими і благодійними організаціями, діяльність яких спрямована на вирішення актуальних проблем молоді та сімей, які мешкають на території громади.

Забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті; зацікавленість молоді щодо виконання громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів та незалежності держави; виявлення та підтримка обдарованої  та талановитої  молоді; підвищення культурного, освітнього та духовного рівня розвитку молодих осіб; пропаганда та формування здорового способу життя; забезпечення самореалізації обдарованої молоді шляхом участі в конкурсах, фестивалях; забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді з життєво значущих питань; широке залучення дітей та молоді до здорового і безпечного способу життя; створення та активізація діяльності молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на реалізацію державної молодіжної політики; зниження правопорушень серед молоді.

  Напрями діяльності та заходи  цільової програми підтримки сім'ї та молоді Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  на 2018-2020 роки наведені в додатку 1 до Програми.

6. Строки виконання Програми

     Програма розрахована на період з 2018 по 2020 роки включно.

7. Фінансове забезпечення Програми

    Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого бюджету в межах асигнувань, передбачених селищним бюджетом, а також інших джерел,  незаборонених законодавством.

        6.Очікувані  результати виконання Програми

     Очікуваними результатами виконання Програми є: підтримка молодих громадян за їх значні досягнення в різних галузях суспільного життя; забезпечення самореалізації обдарованої молоді;  виявлення та підтримка обдарованої молоді; забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді з життєво значущих питань; підвищення інформованості молоді щодо пропаганди та формування здорового способу життя; збільшення кількості активних до діяльності підлітків та молоді громади; партнерська підтримка молоді та сімей, широке залучення молоді та сімей до заходів щодо здорового і безпечного способу життя; удосконалення механізму підтримки багатодітних сімей та посилення сімейних орієнтацій населення; формування ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості молоді; організація дозвілля молоді.

7.Координація діяльності та контроль за виконанням Програми

     Координація діяльності за виконанням Програми підтримки  сім”ї та молоді у Лихівської селищної об’єднаної територіальної  громади на 2018-2020 роки покладається на відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сімї, дітей та молоді виконавчого комітету Лихівської селищної ради, контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію селищної ради з гуманітарних та соціально-культурних питань.

Секретар селищної ради             Т.Л.Сельніцька


                                                                                                                                                                            Додаток 1

                                                                                                                                                    до Програми

Напрями діяльності та заходи  цільової програми підтримки сім'ї та молоді Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст  заходів програми з виконання завдання

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Очікуваний результат

1
Підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство. Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня
1.1.Відзначення сімейних та молодіжних свят – Міжнародний день сім’ї, День матері в Україні, День батька, День захисту дітей.
 .
 
Травень,червень 2018, 2019, 2020 років
Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерела

2018 р.- 5000 грн.

2019 р.-5000 грн.

2020 р.-5000 грн

посилення сімейних орієнтацій населення
1.2.Проведення заходів до Міжнародного Дня інваліда, Дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят із врученням подарунків дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям – інвалідам, дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей
Грудень 2018, 2019,
2020
років
Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерела
2018 р.-40000 грн
2019 р.- 40000 грн;
2020 р.-40000 грн
посилення сімейних орієнтацій населення
1.3.Облік багатодітних сімей
IV квартал  2018, 2019,
2020
років
 
Фінансування не потребує

-

 
1.4.Стимулювання розвитку сімейного дозвілля, спортивних заходів, сімейного оздоровлення та  відпочинку
2018, 2019,
2020
роки
Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет

2018 р.-5000 грн

2019 р.-5000 грн

2020 р.- 5000 грн

Удосконалення механізму підтримки багатодітних сімей та поси-лення сімейних орієнтацій насе-лення

1.5.Інформуван-ня населення Лихівської ОТГ щодо соціальних послуг, які надаються сім'ям

2018, 2019,
2020
роки
Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ надання адміністративних послуг
Селищний бюджет
2018 р.-1000 грн.
2019 р.- 1000 грн.
2020 р.-1000 грн.
Збільшення інформо-ваності населення

1.6. Проведення заходів, спрямованих на відзначення та підтримку сімей, зокрема: проведення конкурсу для багатодітних родин "Сім'я року" та вшанування сімей-ювілярів, які прожили в шлюбі 50 і більше років

2018, 2019,
2020
роки
Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерела
2018 р.-5000 грн.
2019 р.-5000 грн.
2020 р.-5000 грн
Удосконалення механізму підтримки багатодітних сімей та поси-лення сімейних орієнтацій населення

1.7.Сприяння проведенню заходів з організації змістовного дозвілля сімей та популяризації кращих родинних традицій :проведення  конкурсу на кращу сім’ю громади «Тато,мамо і я –наша дружна сім’я»


Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерела
2018 р.-1000 грн.
2019 р.- 1000 грн.
2020 р.-1000 грн.
посилення сімейних орієнтацій населення

1.8.Проведення культурологічних заходів до Дня родини, зокрема, фестивалю народної родинної творчості "Родовід


Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерелда
2018 р.-5000 грн.
2019 р.-5000 грн.
2020 р.-5000 грн
Удосконален-ня механізму підтримки багатодітних сімей та посилення сімейних орієнтацій населення
2

Створення умов для інтелекту-ального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді

2.1.Сприяння проведенню заходів, спрямованих на підтримку талановитої та обдарованої молоді зокрема: (свято гумору «Хто здоровий той сміється,хай усе йому вдається»)


Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет
2018 р.-5000 грн.
2019 р.-5000 грн.
2020 р.-5000 грн
виявлення та підтримка обдарованої молоді, організація дозвілля

2.2.Проведення офіційних зустрічей молоді з керівництвом громади


Селищний голова, відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Фінансування непотребує
-
збільшення кількості активних до діяльності підлітків та молоді громади, забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді з життєво значущих питань

2.3.Заходи з відзначення обдарованої молоді, у т. ч. студентів


Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерела
2018 р.-5000 грн.
2019 р.-5000 грн.
2020 р.-5000 грн
виявлення та підтримка обдарованої молоді


2.4.Здійснення опитування на теми інтересів, цінностей та потреб молоді і пріоритетів молодіжної політики

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет
2018 р.-1000 грн.
2019 р.- 1000 грн.
2020 р.-1000 грн.
Ефективна реалізація молодіжної політики в громаді
3
 Патріотичне виховання сімей та дітей, молоді, утвердження національного патріотизму, духовності, моральності та формування загально-людських цінностей
3.1.Забезпечення залучення дітей, молоді до організації та проведення заходів з нагоди Дня Перемоги над нацизмом в другій світовій війні, річниць звільнення населених пунктів громади від німецько-фашистських загарбників

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Фінансування не потребує
-
формування ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості молоді
3.2.Організація та проведення заходів національно-патріотичного спрямування екскурсій для молоді  історико-культурними місцями області та країни

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерела
2018 р.-5000 грн.
2019 р.-5000 грн.
2020 р.-5000 грн
формування ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості молоді
3.3.Забезпечення проведення молодіжних заходів з нагоди святкування Державних свят  та Дня молоді
 

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет
2018 р.-5000 грн.
2019 р.-5000 грн.
2020 р.-5000 грн
формування ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості молоді, органі орган дозвілля
4
Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям
4.1.Сприяння діяльності та розвитку молодіжного центру (простору)

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерела
2018 р.-5000 грн.
2019 р.-5000 грн.
2020 р.-5000 грн
Ефективна реалізація молодіжної політики в громаді
5
Формування позитивного іміджу шлюбу та сім’ї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.Здійснювати культурно-мистецькі заходи з метою відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей:      «Шлях до шлюбу»

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерела
2018 р.-1000 грн.
2019 р.- 1000 грн.
2020 р.-1000 грн.
Формування позитивного іміджу шлюбу та сім’ї
5.2.Забезпечувати проведення заходів етнографічного спрямування щодо популяризації народних сімейних обрядів:родини,христини,весіллля

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерела

Формування позитивного іміджу шлюбу та сім’ї
6
Формування здорового способу життя у сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я
 6.1.Здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на підготовку молоді до сімейного життя, формування відповідального батьківства, здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет, інші джерела
2018 р.-1000 грн.
2019 р.- 1000 грн.
2020 р.-1000 грн.
широке залучення молоді та сімей до заходів щодо здорового і безпечного способу життя, організація дозвілля
6.2.Забезпечува-ти залучення до занять фізичною культурою на спортивних спорудах громади батьків і дітей багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з вадами здоров’я, підлітків, схильних до правопорушень

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет
2018 р.-5000 грн.
2019 р.-5000 грн.
6.3.Проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування до: Всесвітнього дня боротьби із захворюваннями на туберкульоз; Всесвітнього дня здоров’я; Всесвітнього дня пам’яті жертв СНІДу; Всесвітнього дня без тютюну; Міжнародного дня боротьби із вживанням наркотиків та їх розповсюдженням; Міжнародного дня відмови від куріння; Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет
2018 р.-1000 грн.
2019 р.- 1000 грн.
2020 р.-1000 грн.
широке залучення молоді та сімей до заходів щодо здорового і безпечного способу життя, профілактика негативних явищ

 

6.4.Забезпечувати відвідування дітьми із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, організованих занять у фізкультурно-спортивних гуртках у загальноосвітніх  навчальних закладах


Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет
2018 р.-10000 грн.
2019 р.- 10000 грн.
2020 р.-10000 грн.
7
Попередження насильства у сім’ї 
7.1. Забезпечува-ти постійне оновлення обліку сімей, у яких виникає насильство, та дітей, щодо яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насилля

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Фінансування не потребує
-
З метою профілактики негативних явищ
7.2. Проводити у загальноосвітніх  навчальних закладах широкомасштабну інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу шляхом  поширення соціальної реклами з питань запобігання насильства у сім’ї , проведення тренінгів  з питань запобігання та протидії насильству в сім’ї і протидії торгівлі людьми

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Селищний бюджет
2018 р.-1000 грн
2019 р.-1000 грн.
2020 р.- 1000 грн.
З метою профілактики негативних явищ

 

Секретар селищної ради                                                                    Т.Л.Сельніцька

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Додаток 2 до Програми

ПАСПОРТ                                                                                                                                             Програми підтримки сім ї та молоді у Лихівській селищній об’єднаній територіальний громаді на 2018-2020 роки                                             

1.Назва: Програма  підтримки сім ї та молоді у Лихівській селищній об’єднаній територіальний громаді  на 2018-2020 роки  (далі – Програма)

 

2.Підстава для розроблення:Закон України «Про  місцеве самоврядування в Україні» та «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,закон України  «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї» Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій», «Державна  цільова соціальна програма «Молодь України»

3. Замовник: Лихівська селищна рада.

4.Розробник: відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету селищної ради.

5. Відповідальні за виконання: відділи виконавчого комітету, Лихівська селищна рада, комунальні заклади Лихівської селищної ради.

6. Мета: Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, забезпечення системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї та протидії домашньому насильству на території  громади, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей.

7.Початок2018 рік, закінчення: 2020 рік.

8. Етапи виконання: в один етап ( з 01.07. 2018 року до 31.12.2020 року)

9.Загальні обсяги фінансування: Фінансування Програми здійснюється з селищного бюджету в межах бюджетних  призначень та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, усього, тис. грн

За роками виконання

2018

2019

2020

Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Селищний бюджет
321000

107000

107000

107000

Інші
джерела

-

-

-

-

УСЬОГО

321000

107000

107000

10700

Секретар селищної ради                                                                    Т.Л.Сельніцька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux