Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 29 червня 2018р.№ 475-33/VII
Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у Лихівській селищній об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки
Опубліковано 02 липня 2018

 Розглянувши  Програму розвитку фізичної  культури  та спорту  на  території Лихівської  селищної ради на 2018-2020 роки, схвалений виконавчим комітетом селищної ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1320-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року №115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року», рішенням Дніпропетровської обласної ради від 22.12.2016 року  № 122-7/VIІ «Про затвердження цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до   2021 року», ураховуючи   висновки й  рекомендації  постійних комісій,  селищна  рада    в и р і ш и л а

      1.Затвердити  Програму розвитку фізичної  культури  і спорту  у Лихівській  селищній об’єднаній    територіальній     громаді    на   2018-2020 роки.

      2.Виконавчому комітету селищної ради забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою у 2018- 2020 роках.

     3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради.

  Селищний голова                                                                            Л.С.Горбенко

                                                                                             Додаток 

                                                                               до рішення селищної ради   

                                                                              від 29.06.2018 року 

                                                                              2018 року   № 475 - 33VII

 

Програма                                                                                                                   розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки  

у Лихівській селищній об’єднаній територіальний громаді

 

1.Загальні положення

       Розроблення проекту програми розвитку фізичної культури і спорту в Лихівській селищній об’єднаній територіальній громаді (далі – Програма) викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на місцевому рівні.                                       На сьогодні актуальними проблемами залишаються: погіршення стану здоров’я населення, зловживання алкоголем, тютюновими виробами, вживання наркотичних засобів. Як наслідок – зменшується тривалість життя, загострюється криміногенна ситуація, особливо у молодіжному середовищі.                       Середня тривалість життя у чоловіків – 65 років, у жінок – 75 років.     Світовий досвід показує, що рухова активність людини протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров’я. До основних причин, що негативно впливають на спосіб життя, стан здоров’я населення та розвиток сфери фізичної культури і спорту, належать:

несформованість сталих традицій та мотивацій щодо ведення здорового способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів засобами фізичної культури і спорту як важливих чинників фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я і продовження тривалості життя;

загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного.

Основні причини виникнення проблеми характеризуються такими чинниками:

обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, фактори асоціальної поведінки в суспільстві;

низький рівень:

розвитку спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького спорту;

пропаганди у засобах масової інформації та усвідомлення населенням цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та несформованість ефективної системи стимулювання населення до збереження свого здоров’я;

невідповідність послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання та роботи громадян, у місцях масового відпочинку населення, потребам населення та людям з обмеженими фізичними можливостями;

відсутність економічної заінтересованості суб’єктів господарської діяльності у сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної захворюваності та зміцнення здоров’я працівників;

недостатність бюджетного фінансування, неефективність залучення коштів з інших джерел, незначний обсяг інвестицій.

      Ці проблеми потребують вирішення із застосуванням програмного методу на основі розроблення та реалізації Програми із залученням фінансових ресурсів, чіткої координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до сучасних потреб економічного й соціального розвитку громади.

2.Мета Програми

 

      Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі і спорту в громаді як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу громади.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

    З метою розв’язання проблеми передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення умов для:

1) фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, установах громади;

2) здійснення заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних споруд у громаді  за рахунок селищного бюджету, позабюджетних коштів, коштів комерційних структур, які працюють на території громади;

3) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед  широких верств населення;   

4) проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних змаганнях з видів спорту та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри);

5) забезпечення участі футбольних команд громади  в районих, регіональних та обласних змаганнях;

     6) облаштування існуючих капітальних спортивних споруд;

7покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

4. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом  2018 – 2021 років в один етап.

Початок: серпня 2018 року, закінчення: грудень 2021 року.

5. Перелік завдань і заходів Програми

    Основними завданнями Програми є:

              створення умов для фізичного виховання, масового спорту в усіх типах закладів освіти, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення;

            забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту;

             популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення;

          поліпшення матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

             забезпечення функціонування та вдосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту.

Заходи щодо реалізації Програми додаються.

4.Напрями реалізації Програми

 

Напрямами реалізації Програми є:

1) створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, установах громади;

2) здійснення заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних споруд у громаді  за рахунок селищного бюджету, позабюджетних коштів, коштів комерційних структур, які працюють на території громади;

3) виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед  широких верств населення;   

4) проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних змаганнях з видів спорту та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри);

5) забезпечення участі футбольних команд громади  в районих,регіональних та обласних змаганнях;

11) облаштування існуючих капітальних спортивних споруд;

12покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

         Перелік завдань і заходів Програми наведено в додатку 1 до додатка до рішення селищної ради.

                                       6. Ресурсне забезпечення Програми

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок селищного бюджету, інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання бюджетного запиту на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для головного розпорядника.

7. Організація управління та контролю  за ходом виконання Програми

     Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки у Лихівській селещній об’єднаній територіальний громаді покладається на виконавчий комітет Лихівської селищної ради. Відділ з питань освіти, культури, туризму,  молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету селищної ради  щороку до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

   Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з гуманітарних та соціально-культурних питань .

8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити  загальну  чисельність населення, залученого  до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

поліпшити  результати  виступу  футбольних команд громади в обласних та районних змаганнях ;

сформувати систему підготовки резерву для футбольних команд громади, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом;

зменшити  кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

покращення стану матеріально-технічної бази;

Секретар селищної ради                                                                      Т.Л.Сельніцька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ                                                                                                                  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки  у Лихівській селещній об’єднаній територіальний громаді

1.Назва: Програма  розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки  у Лихівській селещній об’єднаній територіальний громаді  (далі – Програма)

2.Підстава для розроблення:Закон України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1320-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”, Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року №115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року», рішення Дніпропетрсської обласної ради від 22.12.2016 року № «Про затвердження цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року».

3. Замовник: Лихівська селищна рада

4.Розробник: відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету селищної ради.

5. Відповідальні за виконання: відділи виконавчого комітету, Лихівська селищна рада, комунальні заклади селищної ради.

6. Мета: Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі і спорту в громаді як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу громади.

7.Початок: 2018 рік, закінчення: 2020 рік.

8. Етапи виконання: в один етап ( з 01.07. 2018 року до 31.12.2020 року)

9.Загальні обсяги фінансування: Фінансування Програми здійснюється з селищного бюджету в межах бюджетних  призначень та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, усього, тис. грн

За роками виконання

2018

2019

2020

Державний бюджет
 

0

0

0

0

Обласний бюджет
 

5865,5

5865,5

0

0

Селищний бюджет

1015,0

 

155,0

655,0

205,0

Інші
джерела
 

900,0

0

200,0

700,0

УСЬОГО
 

7780,5

6020,5

855,0

905,0

10.Очікувані результати: Виконання Програми дасть можливість:

збільшити  загальну  чисельність населення, залученого  до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

поліпшити  результати  виступу  футбольних команд громади в обласних та районних змаганнях ;

сформувати систему підготовки резерву для футбольних команд громади, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом;

зменшити  кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

покращення стану матеріально-технічної бази;

якісний підбір кадрів відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня;

11.Контроль за виконанням: Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки у Лихівській селещній об’єднаній територіальний громаді покладається на виконавчий комітет Лихівської селищної ради. Відділ з питань освіти, культури, туризму,  молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету селищної ради  щороку до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з гуманітарних та соціально-культурних питань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                  Додаток до Програми 

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації програми розвитку фізичної культури і спорту в Лихівській 

селищній обєднаній територіальній громаді на 2018 – 2020 роки

з/п

Зміст

заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання,

роки

Прогнозні обсяги
фінансових ресурсів,
тис.грн

Усього

у тому числі

Селищний бюджет

інші дже-рела

1

2

3

4

5

 

6

7

І. Створення умов для фізичного виховання, масового спорту в усіх типах закладів освіти,

за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення.

1
Запровадження у закладах освіти усіх типів та форм власності рухової активності школярів в обсязі  8-12 годин на тиждень у навчальний та позанавчальний час.

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2018 - 2020

-

-

-

2
Залучення населення до систематичних занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання і відпочинку.

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2018 - 2020

-

-

-

3
Залучення працюючих осіб підприємств, установ та організацій різних форм власності до занять фізичною культурою і спортом.

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники підприємств, установ та організацій

2018 - 2020

-

-

-

4
Проведення комплексних змагань серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники підприємств, установ та організацій

2018

2019

2020

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

-

5
Проведення на центральних площах, у місцях масового зібрання громадян спортивно-масових заходів (фестивалів, показових виступів, конкурсів тощо) із залученням керівництва громади та ін.

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники підприємств, установ та організацій

2018 - 2020

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

-

6
Забезпечувати участь збірних команд громади у обласних, міжрайонних спартакіадах та інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, культури, освіти, соціально-побутової сфери.

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники підприємств, установ та організацій

2018

2019

2020

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

-

-

-

7
Залучення осіб з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної культури і спорту.

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники підприємств, установ та організацій

2018 - 2020

-

-

-

8
Забезпечення безперешкодного доступу до всіх спортивних споруд спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями.

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники підприємств, установ та організацій

2018

2019

2020

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

-

-

-

9
Проведення змагань допризовної молоді.
Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2018 - 2020

-

-

-

Всього

2018

2019

2020

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

-

-

-

ІІ. Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту-

1
Створеня дитячої спортивної школи

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, селищна рада

2018

2019

2020

-

500,0

-

-
500,0
-

2
Придбання спортивного обладнання та інвентарю; проведення ремонтних робіт та реконструкції спортивних споруд

Виконком селищної ради

2018

2019

       2020
10,0
10,0
10,0

10,0

10,0

10,0

-

       -
        -
3
Забезпечення підготовки та участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у спортивних змаганнях всеукраїнського та обласного рівня з визнаних у державі видів спорту.

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники загальноосвітніх закладів

2018

2019

2020

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

Всього

2018

2019

2020

15,0

515,0

15,0

15,0

515,0

15,0

-

-

-

                                              ІІІ. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості 

до здоров’я населення

1
3.1. Висвітлення  позитивного впливу на здоров’я людини оптимальної рухової активності у засобах масової інформації, зокрема у теле- і радіопрограмах

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники загальноосвітніх закладів

2018 - 2020

-

-

-

2.
3.2.Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнопаління, вживання алкоголю та наркоманії.

Виконавчий комітет

2018

2019

2020

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

3.
3.3.Підведення підсумків спортивних змагань та вручення нагород та призів переможцям

2018

2019

2020

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

-

-

-


Всього

2018

2019

2020

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

-

-

-

ІV. Поліпшення матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту

1
Здійснення модернізації, реконструкції, проектування та будівництва, капітального ремонту спортивних об’єктів об’єднаної територіальної громади

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2018

2019

2020

5865,5

-

-


5865,5

-

-

2
Переоснащення загальноосвітніх навчальних закладів Лихівської селищної ради спортивним обладнанням та інвентарем

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2018

2019

2020

-

200,0

-

-

-

-

-

200,0

-

3
Залучення до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2018 - 2020

-

-

-
4
Підведення підсумків спортивного року (нагородження кращих спортсменів та команд Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади)

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2018

2019

2020

5,0

5,0

5,0

5,0
5,0
5,0

-

-

-

5

Проектування плавального басейну

Селищна рада, виконавчий комітет

2018

2019

2020

-

-

500,0

-
-
-

-

-

500,0

6
 Облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням

Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2018

2019

2020

-

-

200,0

-
-
-

-

-

200,0


Всього

2018

2019

2020

5870,5

205,0

705,0

5,0

5,0

5,0

5865,5

200,0

700,0

V.Забезпечення функціонування та вдосконален-ня мережі закладів фізичної культури і спорту

1
Розвиток
спортивних клубів
Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2018

2019

2020

-

50,0

50,0

-

50,0

50,0

-

-

-

          2
Підвищення якості функціонування спортивних гуртків
Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2018

2019

2020

50,0

50,0

50,0

50,0
50,0
50,0

-

-

-

Всього

2018

2019

       2020
50,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0

-

-

-

-
-
РАЗОМ

2018

2019

      2020
6020,5
855,0
905,0
155,0
655,0
205,0

5865,5

200,0

700,0

 

Секретар селищної ради                                                                                              Т.Л. Сельніцька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux